Karayolu Uygunluk Belgesi aranmaması hakT.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :41208501-45.01

Konu :Karayolu Uygunluk Belgesi aranmaması hak

 

23.05.2013 / 10170

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

31.12.2012 tarihli ve 28159 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2013/7) hükümlerine göre, gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen anılan Tebliğ kapsamı araçlar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki vereceği kurum veya kuruluşlarca yapılan kontrollere istinaden düzenlenen uygunluk yazısının gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranması ve bu yazının bir örneğinin gümrük beyannamesine eklenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Ancak, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 15.05.2013 tarih ve 33906 sayılı yazıda; İthalat Rejimi Kararı’nın 2. Maddesine göre bu Kararda yer alan hususlara ilişkin yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya, Karar metninde sözü edilen izinleri ve talimatları vermeye, ithalatın her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri almaya Bakanlıklarının yetkili olduğu,

 

Bu sebeple, Dahilde İşleme İzin Belgelerine istinaden araç üstü ekipman yapılarak ihraç edilecek olan ya da yeniden inşa edilecek araçların ülkemizde kullanılmayacağı, trafiğe çıkmayacağı ve tekrar yurt dışı edileceği dikkate alınarak Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2013/7) kapsamında gümrük beyannamesinin tescilinde aranan “uygunluk yazısının” İthalat Rejimi Karar’ının 2. Maddesi çerçevesinde aranılmamasının uygun bulunduğu belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında araç üstü ekipman yapılarak ihracı gerçekleştirilecek ya da yeniden inşa edilecek araçlara ilişkin tescil edilecek gümrük beyannameleri için bahse konu “uygunluk yazısının” gümrük idarelerine ibrazının aranmaması gerekmektedir.

 

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri