İzinli Gönderici İşlemlerine İlişkin Tebliğ Hk. (Transit Rejimi Seri No: 14)Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  İzinli Gönderici İşlemlerine İlişkin Tebliğ Hk. (Transit Rejimi Seri No: 14)

Duyuru Özeti:

İzinli Gönderici: Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde transit rejimine tabi eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde transit beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan kişi olarak tanımlanmaktadır. 

24 Eylül 2021 tarihinde Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Gümrük Yönetmeliğinin Transit Rejimine ilişkin bölümlerine “İzinli Gönderici Yetkisi” başlıklı 238/A maddesi eklenmiş ve YYS belgesi olmaksızın firmaların izinli gönderici olabilmelerine olanak sağlanmıştı.

14 seri nolu Tebliğ ile;

Gümrük Yönetmeliğinin 238/A maddesinde düzenlenen izinli gönderici yetkisi başvurusunda aranacak koşullarbaşvurunun yapılmasıbaşvurunun incelenmesiyetkinin verilmesiaskıya alınmasıiptaligümrük işlemleri ve diğer hususlara ilişkin uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir.

Muhtelif güvenilirlik koşullarının yanı sıra, firmanın başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılı boyunca her yıl ayrı ayrı değerlendirilmek üzere ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın taşınmasına yönelik olarak TIR karnesi dahil en az 5.500 transit beyanında rejim hak sahibi olması veya en az 500 transit beyanında taşıyıcı sıfatını taşıyor olması gerekmektedir.

“İzinli Gönderici Yetki Belgesi” alabilmek için ön başvuru formuyla bölge müdürlüğüne, başvuru formuyla Gümrükler Genel Müdürlüğe başvuru yapılacaktır.

Nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla, ülkenin herhangi bir noktasından tescil edilen ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın transit beyanı ve mühür tatbiki olmaksızın getirildiği izinli gönderici tesisinden sınır gümrük idaresine doğrudan sevkine imkan veren “Kolay İhracat Noktaları Uygulaması” (2021/8 Sayılı Genelge) kapsamındaki eşyanın işlemleri de bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilebilecektir.

24 Eylül 2021 tarihli değişiklik kapsamındaki “İzinli Gönderici Yetkisine İlişkin Geçiş Hükmü” ne istinaden;


  • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümleri uyarınca hâlihazırda tanınmış olan izinli gönderici yetkisi ve tesis yetkilendirmeleri 31/12/2023 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak olup, mevcut yetki sahipleri, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak başvuruları sonuçlandırılıncaya kadar Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin izinli göndericiye ilişkin hükümlerine tabi olacaklardır.
  • Gümrük Yönetmeliği kapsamında izinli gönderici yetkisi tanınan kişiler adına daha önce Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca izinli gönderici yetkisi tanınmışsa, önce tanınan yetki geri alınacaktır.
İzinli gönderici yetkisine ilişkin değişikliklerin yürürlük tarihi 01.01.2022 olarak belirlenmiştir. 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net