İTHALİNDE GARANTİ BELGESİ ARANACAK MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/6)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR18 Haziran 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29034

 

 

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALİNDE GARANTİ BELGESİ ARANACAK MADDELERE İLİŞKİN

TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/6)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 31/12/2013 tarihli ve 28868 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 Bu Tebliğ 28/5/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.