İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/4)İTHALATTA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/4)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/2015 tarihli ve 2015/7358 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, 5510.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar) (yalnızca bambu iplikleri) ithalatında açılan 2.000 tonluk tarife kontenjanından kalan 1.540 ton için yapılacak dağıtıma ilişkin yöntem ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlemektir.

Tarife kontenjanı başvuru usul ve esasları
MADDE 3 – (1) İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen miktarda açılan tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılır.
 

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

5510.30.00.00.00

Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar) (yalnızca bambu iplikleri)

Ton

1.540

 
(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, ilgililerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formu ile Ek-2’de yer alan Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekir. On iş günü içerisinde yapılamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Tebliğin tamamı için tıklayınız