İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğİTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/8/2015 tarihli ve 29437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı ve eşyanın menşeini gösterir belge gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine eklenir.’’

MADDE 2 – Aynı Tebliğin eki Ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 6/8/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı (30/10/2015)  tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 

Eki için tıklayınız.