İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/1)Yerli üretici tarafından 3901.10.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan alçak yoğunluk polietilenin (AYPE) İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/1)

Başvuru

MADDE 1  (1) Yerli üretici tarafından 3901.10.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan alçak yoğunluk polietilenin (AYPE) İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) ithalat başlığı altında ticaret politikası savunma araçları” sayfasında yer alan korunma önlemleri/yürüyen soruşturmalar bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Ön inceleme

MADDE 2  (1) Söz konusu İran menşeli ithalatın piyasa payının önlemin etkisi ile 2011 yılındaki %9 seviyesinden 2013 yılında %5 seviyesine gerilediği görülmüştür.

(2) Aynı dönem içerisinde İranda yerleşik yüksek AYPE üretim ve ihracat kapasitesinin mevcudiyetini devam ettirdiği tespit edilmiştir.

(3) Başvuru sahibi yerli üreticinin ekonomik göstergeleri incelendiğinde; 2013 yılında bir önceki yıla göre kapasite kullanım oranı, üretim, yurtiçi satışlar, karlılık, verimlilik ve dönem sonu stoklar göstergelerinde olumsuz, istihdam göstergesinde olumlu bir seyrin bulunduğu görülmüştür.

Karar

MADDE 3  (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 4  (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel:   (+90 312) 204 77 03    Faks: (+90 312) 204 86 33

E-Ağ: http://www.ekonomi.gov.tr

E-Posta: [email protected]

İlgili taraflar

MADDE 5  (1) Ekte yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formunu bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

MADDE 6  (1) İlgili taraf başvuru formunu doldurarak 5 inci maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlerehttp://ithkorunma.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşılabilen ilgili taraf soru formuna giriş yapabilecekleri kullanıcı adı veşifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, ilgili taraf başvuru formunda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir.İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak ilgili taraf soru formunu elektronik ortamda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde doldurmaları gerekmektedir. İlgili taraf soru formunun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7  (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de “İlgili Taraf Başvuru Formunda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Bakanlığın internet sitesinde (1 inci maddede belirtilen bağlantıda) ilan edilecektir.

Gizlilik

MADDE 8  (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9  (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılmasıhalinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 10  (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11  (1) Bu Tebliğ yayımı (28/01/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4