İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5)7013. GTP’li eşyanın İran menşeli olanları için korunma önleminin kota uygulamasına çevrilmesine aşağıdaki yer alan tablodaki uygulanmasına karar verilmiştir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

17 Haziran 2014  SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29033

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/5)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 5/4/2014 tarihli ve 28963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakanlığa ait ticaret politikası savunma araçları (www.tpsa.gov.tr) web sayfasının korunma önlemleri bölümünde yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 70.13 GTP’li eşyanın İran menşeli olanları için yürürlükte bulunan korunma önleminin dört yıl süreyle uzatılmasına ve önlemin kota uygulamasına çevrilmesine, kota miktarının aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.
 
1.Dönem                      Kota Miktarı (Net kg)
(14/6/2014-13/6/2015)    1.255.000
2.Dönem
(14/6/2015-13/6/2016)    1.267.500
3.Dönem
(14/6/2016-13/6/2017)     1.280.226
4.Dönem
(14/6/2017-13/6/2018)     1.293.028

Kotanın Uygulanması

MADDE 4 – (1) Kota kapsamındaki eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatı ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Kota başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esasları çıkarılacak olan Tebliğler ile ilan edilecektir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 14/6/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.