İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/4)-(R.G.:02.07.2013-28695)2 Temmuz 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28695

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/4)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 5/5/2013 tarihli ve 28638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/3) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakanlığa ait ticaret politikası savunma araçları (www.tpsa.gov.tr) web sayfasının korunma önlemleri bölümünde yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 7009.91 GTP’li eşyanın İran menşeli olanları için yürürlükte bulunan korunma önleminin dört yıl süreyle uzatılmasına, kota miktarının aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

 

 

1.Dönem

(3/7/2013-2/7/2014)

2.Dönem

(3/7/2014-2/7/2015)

3.Dönem

(3/7/2015-2/7/2016)

4.Dönem

(3/7/2016-2/7/2017)

Kota Miktarı

1.800 Ton

1.890 Ton

1.985 Ton

2.084 Ton

 

Kotanın uygulanması

MADDE 4 – (1) Kota kapsamındaki eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatı ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Kota başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esasları çıkarılacak olan tebliğler ile ilan edilecektir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 3/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.