İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/4 Sayılı Tebliğ Hk.                              T.C.   

       Gümrükler Genel Müdürlüğü 
       Sayı :20117910/113.99 
       Konu :İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/4 Sayılı Tebliğ 
 
 
       07.05.2014 / 252337 
       GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
       Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 02.05.2014 tarihli ve 30354 sayılı yazıda tereftalik asit ithalatında 
      yürütülen korunma önlemi soruşturmasının sonuçlandırılmış olduğu, soruşturma sonucunda ithalatta korunma 
      Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’nun vermiş olduğu kararların 11.04.2014 tarihli ve 28969 sayılı Resmi 
      Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/4 sayılı Tebliğ ile ilan edildiği, 
      Çeşitli gümrük müdürlüklerince yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu Tebliğ’in nihai bir korunma 
      önlemi ihdas etmiş gibi yorumlandığı ve mükelleflere cezai işlem uygulandığı yönünde şikayetler alındığı, 
      ancak ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemlerinin yürürlüğe girebilmesi için bir Bakanlar Kurulu 
      Kararı’na ihtiyaç duyulduğu, söz konusu ürüne ilişkin Karar taslağının ise henüz Başbakanlığa sevk 
      edilmediği, Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandığında 2014/4 sayılı Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
      değil, ileri bir tarihten itibaren yürürlüğe gireceği, 
      Bu çerçevede, 2014/4 sayılı Tebliğ’in uygulamasıyla ilgili olarak gümrük müdürlüklerinin 
      bilgilendirilmesinin faydalı olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir. 
      Bilgilerini ve Ekonomi Bakanlığının yazısı doğrultusunda bağlantınız gümrük müdürlüklerinin 
      bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim. 
 
       Mustafa GÜMÜŞ 
       Gen.Müdür Yardımcısı V. 
        EKLER: 
        Ek.1-Yazı örn. 
 
        DAĞITIM: 
       Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/4)

Ekonomi Bakanlığından:11.04.2014 tarih ve 28969 sayılı R.G.

683  Tasarruflu Yazılar 1

Kapsam

MADDE 1 – (1) 8/1/2013 tarihli ve 28522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2013/1 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakanlığa ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet adresinin (www.tpsa.gov.tr) Korunma Önlemleri bölümünde yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 2917.36.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 2 (iki) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde gümrük kıymetinin yüzdesi olarak belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile istişarelerde bulunulmasına, Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Eşya Tanımı 1 inci Dönem 

(Gümrük Kıymeti %) 2 nci Dönem 

(Gümrük Kıymeti %)

2917.36.00.00.11 Tereftalik asit 4,00 3,75

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.