İthalatta KDV Matrahı ve Geçici İthalat Kapsamında Tahsil Edilen Gecikme Zammının KDV Matrahına Dahil Edilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  İthalatta KDV Matrahı ve Geçici İthalat Kapsamında Tahsil Edilen Gecikme Zammının KDV Matrahına Dahil Edilmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrükler Genel Müdürlüğü,”İthalatta KDV Matrahına” iliişkin Gelir İdaresi Başkanlığının bir yazısını paylaşmıştır.

İthalatta KDV matrahı tespit edilirken, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre belirlenen gümrük kıymetine, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar dahil edilmekte olup gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar oluşan fiyat farkı, kur farkı, vade farkı gibi ödemeler de ithalatta KDV matrahına dahil bulunmaktadır.

Bu durumda, ithalatta KDV matrahına dahil olup zamanında tahsil edilmeyen vergiler üzerinden hesaplanan ilave tutarlar da ithalatta KDV matrahını etkilemekte olup geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma girişi neticesinde 4458 sayılı Kanunun 207* nci maddesi kapsamında tahsil edilen tutarın (gecikme zammının)  ithalat işlemi nedeniyle ortaya çıkan bir yükümlülük olarak 3065 sayılı Kanunun 21/c maddesi kapsamında ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


*Bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulan (geçici ithal edilen) eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğü doğması halinde, şartlı muafiyete ilişkin beyannamenin tescili, tarihinden başlamak üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre tespit edilen gecikme zammı tahsil edilmektedir.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz