İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/11)İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/11)
 
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün 2915.12.00.00.12 GTİP’i altında kayıtlı “sodyum formiat”tır.
(2) Sodyum formiat maddesi indirgen özellikli, yüksek oranda higroskopik ve suda kolayca çözünebilen kristal bir tuzdur.
Karar
MADDE 25 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her iki unsur arasındaki illiyet bağının mevcut olduğu ve Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalında görülen zararın hesaplanandamping marjından daha az oranda önlem uygulanmasıyla telafi edilebileceği tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem
(CIF Bedelin %)

2915.12.00.00.12

Sodyum Formiat

ÇinHalk Cumhuriyeti

31

 

 

 
Uygulama
MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde GTİP’i, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı (12/04/2016) tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.