İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/8)(R.G: 26.04.2013-28629)-5402.47 poliester iplikler damping soruşturmasıİTHALATTA HAKSIZ REKABETİÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/8)

Başvuru

MADDE 1  (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız RekabetinÖnlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. adına Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliğince yapılan ve diğer yerli üreticiler SASA Polyester Sanayi A.Ş. SifaşSentetik İplik Fabrikaları A.Ş. ve Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. tarafından da desteklenen başvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan Cumhuriyeti (Hindistan) ve Malezya menşeli diğerleri, poliesterlerden (poliesterlerden düz iplikler)in Türkiyeye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerliüretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülkeler menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınmasıtalep edilmektedir.

Başvuru konusu madde

MADDE 2  (1) Başvuru konusu madde, 5402.47 gümrük tarife pozisyonunda (GTP) sınıflandırılan diğerleri, poliesterlerden (poliesterlerden düz iplikler)dir.

(2) Diğerleri, poliesterlerden (poliesterlerden düz iplikler), eriyik haldeki poliesterlerden çekilerek, devamlılifler haline getirilmiş tek bir filament veya filamentler topluluğudur. Astarlık kumaşlar, tül perde, eşofman, döşemelik kumaş, masa örtüleri ve kadın iç çamaşırları ve benzeri düz ipliğin ana kullanım alanlarıdır.

(3) Bahse konu GTPler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3  (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesiçerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

MADDE 4  (1) ÇHC, Hindistan ve Malezyanın, iç piyasa satışlarına ilişkin veri temin edilemediğinden oluşturulmuş normal değer hesaplamasına gidilmiştir. Bu çerçevede, yerli üretim dalınıüretim maliyetleri, satış, genel idari giderleri ile finansman giderlerinde ayarlamalar yapıldıktan sonra, makul bir kâr oranı eklenerek normal değer oluşturulmuş ve bulunan değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) Şikâyet konusu ülkelerden, Türkiyeye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, başvuru aşamasında yerli üreticiler tarafından sunulan Hindistan ve Malezya menşeli ihraç faturaları ile ÇHC menşeli ihraç fiyat teklifi kullanılmıştır. CIF ihraç fiyatları FOB düzeyine çekilmiş ve söz konusu ihraç fiyatlarının fabrika çıkışaşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(3) Normal değer ile Türkiyeye ihraç fiyatlarının mümkün olduğölçüde aynı ticari aşamada (fabrika çıkışaşaması) karşılaştırılması yoluyla, diğerleri, poliesterlerden (poliesterlerden düz iplikler) için hesaplanan damping marjlarının, şikayete konu ülkeler için önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 5  (1) ÇHC, Hindistan ve Malezya menşeli şikâyet konusu maddenin ithalatının hem mutlak olarak hem de toplam ithalat içerisindeki payının 2010-2012 döneminde önemli ölçüde artış gösterdiği tespit edilmiştir.

(2) İlgili sektörde tüketimin artmasına karşın, dampingli ithalatın artması nedeniyle büyüyen pazarda yerliüretim dalının pazar payının azaldığı buna karşışikâyete konu ülkelerin toplam pazar payının arttığı belirlenmiştir.

(3) Yerli üretim dalınıüretim, satışlar, kapasite kullanım oranı, verimlilik ve ürün nakit akışı gibi ekonomik göstergelerinde 2010-2012 döneminde ciddi olumsuzluklar yaşandığı belirlenmiştir.

(4) Aynı dönemde, şikâyete konu ülkelerden yapılan diğerleri, poliesterlerden (poliesterlerden düz iplikler) ithalatı gerçekleşen ortalama birim fiyatlarının yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı ve baskıladığı belirlenmiştir.

(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitlerışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuzluğa yol açtığıdeğerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 6  (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından,İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ÇHC, Hindistan ve Malezya menşeli söz konusu madde için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

MADDE 7  (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, ÇHC için bu aşamada Türkiyenin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir.

(2) ÇHCde soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin, soruşturma konusu maddenin üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci Maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi halinde bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi uygulanır.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8  (1) Soruşturma kapsamında gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerliüreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve şikayet konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi alamayan tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) ÇHC, Hindistan ve Malezyanın Ankaradaki resmî temsilciliklerine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 9  (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılmasıgerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 8 inci madde kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (maddeyi girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10  (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiğüzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde, soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11  (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanmasıkararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12  (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 10/ 212 77 26

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms227@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13  (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.