İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/7)(R.G: 26.04.2013-28629)-5402.33 tekstüre iplik soruşturmaİTHALATTA HAKSIZ REKABETİÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/7)

Başvuru

MADDE 1  (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız RekabetinÖnlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde Hindistanda yerleşik Wellknown Polyesters Limited (Wellknown) ile Dodhia Synthetics Limited (Dodhia) firmaları, Hindistan menşeli poliesterlerden tekstüre iplikler için ilk kez 27/6/2000 tarihli ve 24092 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2000/7) ile yürürlüğe konulan ve en son 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız RekabetinÖnlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22) ile devam etmesine karar verilen dampinge karşı önlemle ilgili olarak kendileri için birer yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılması başvurusunda bulunmuşlardır.

Önleme tabi madde

MADDE 2  (1) Önleme tabi madde 5402.33 gümrük tarife alt pozisyonu altında yer alan poliesterlerden tekstüre ipliklerdir.

Mevcut önlem

MADDE 3  (1) Hindistan menşeli bahse konu madde için ilk olarak 27/6/2000 tarihli ve 24092 sayılı ResmîGazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2000/7) ile yürürlüğe konulan CIF bedelin %6,8i ila %20,3’ü arasında değişen oranlardaki dampinge karşı önlemlerin 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılıResmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22) ile devam etmesine karar verilmiştir.

Gerekçe

MADDE 4  (1) Yönetmeliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde, yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için soruşturma döneminde önleme konu malı Türkiyeye ihraç etmemiş olan ihracatçılar veya üreticilerin, dampinge karşı vergiye konu olan malın ihraç ülkesinde bulunan ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadıklarını ve soruşturma dönemini müteakip önleme konu malı Türkiyeye ihraç ettiklerini veya önemli miktarda ihraç etmek hususunda geri dönülemez bir akdi yükümlülük altına girdiklerini kanıtlamaları gerekmektedir.

(2) Adı geçen firmalar tarafından yapılan başvurular ve sunulan bilgi ve belgeler ışığında, her iki firmanın da Hindistanda yerleşik bulunan önleme konu malın ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadıkları ve önleme konu malı soruşturma dönemini müteakip Türkiyeye ihraç ettikleri tespit edilmiştir.

(3) Yönetmeliğin 36 ncı maddesi hükmü uyarınca, yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılması talebiyle ilgili olarak yerli üreticilerden de görüş talep edilmiş, söz konusu başvuruya ilişkin olarak adı geçen firmaların taleplerinin reddine dayanak teşkil edecek nitelikte bir yanıt alınmamıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 5  (1) Başvuru sahibi adı geçen firmaların yaptığı başvuruların kabulü için yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Hindistan menşeli söz konusu madde ithalatına ilişkin olarak, Yönetmeliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde Wellknown ve Dodhia firmaları için birer yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

(3) Söz konusu yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturmaları sonuçlanıncaya kadar, Wellknown ve Dodhia firmalarından gerçekleştirilecek bahse konu madde ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem uygulanmayacak olup, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994’ün VI ncı Maddesinin Uygulanmasınaİlişkin Anlaşmanın 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22)in Karar matlaplı 34 üncümaddesinde Hindistan menşeli 5402.33 gümrük tarife alt pozisyonu altında yer alan madde için gösterilen meri önlem düzeyinde teminat alınacaktır.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 6  (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin bilinen ithalatçıları ile Wellknown ve Dodhia firmalarına ve Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliğine soru formları ile soruşturma açılışına ilişkin bildirimler gönderilecektir. Bildirimi alamayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığına ait Ticaret PolitikasıSavunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

Süreler

MADDE 7  (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 6 ncı maddede belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılmasıgerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 6 ncı madde kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri,  üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE  8  (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiğüzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde, soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 9  (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 10/204 77 26/212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: [email protected]

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 10  (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Uygulama ve süre

MADDE 11  (1) Soruşturmanın tamamlanarak kesin kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına kadar, Gümrüİdarelerince, Wellknown ve Dodhia firmalarından gerçekleştirilecek bahse konu madde ithalatında 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22)in Karar matlaplı 34 üncü maddesinde Hindistan menşeli 5402.33 gümrük tarife alt pozisyonu altında yer alan madde için gösterilen CIF bedelin %20,3’ü düzeyindeki meri önlem kadar teminat alınacaktır.

Yürürlük

MADDE 12  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.