İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/6)(R.G: 26.04.2013-28629)-Çakmak soruşturmasıİTHALATTA HAKSIZ REKABETİÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/6)

Başvuru

MADDE 1  (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Azmüsebat Çakmak ve Tıraş Bıçağı San. Tic. A.Ş. firması,Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli cep çakmaklarının ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

Önleme tabi madde

MADDE 2  (1) Önleme tabi maddeler 9613.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları”, 9613.20.00.00.11 GTİP altında yer alan ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları” ve 9613.90.00.00.11 GTİP altında yer alan yalnız plastik gövde (gaz ihtiva etsin etmesin tamamen teçhiz edilmiş plastikten gaz haznesi) dır.

(2) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

Mevcut önlem

MADDE 3  (1) 1/5/2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız RekabetinÖnlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/16) kapsamında ÇHCye karşı tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları” veateşleme sistemi elektrikli olanlar için 0,05 ABD Doları/adet, plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin) için ise 0,02 ABD Doları/adet tutarlarında dampinge karşı önlemler yürürlüktedir.

Gerekçe

MADDE 4  (1) 16/5/2012 tarihli ve 28294 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız RekabetinÖnlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/12) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.

(2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu ürünler için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 5  (1) Nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) ÇHC menşeli ithalatta uygulanan soruşturmaya konu mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(3) Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda yürürlükte bulunan önlemlerin kaldırılmasına, devamına veya değiştirilerek uygulanmasına karar verilebilir.

(4) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 6  (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHCde soruşturmaya tabiüretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünüüretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindekiölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiyenin seçilmesiöngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7  (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticisine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

(2) Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve soruşturma konusu ülkede yerleşik üretici/ihracatçıların kendileri için hazırlanan soru formlarını Ekonomi Bakanlığına ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(3) Ayrıca ÇHCnin Ankaradaki Büyükelçiliğine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 8  (1) Soru formlarını cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formlarında istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğin 7 nci maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşlerini, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9  (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiğüzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10  (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 22-26/ 212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: ngs151@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 11  (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 12  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.