İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/37)İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/37)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Malezya ve Hindistan menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonlu “diğerleri, poliesterlerden” eşya tanımlı polyester düz ipliklerin ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin, yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararı ortadan kaldırmaya yeterli olmadığı gerekçesiyle, söz konusu önleme ilişkin olarak  bir ara gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Başvuru konusu ürün

MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 5402.47 gümrük tarife pozisyonlu “diğerleri, poliesterlerden” eşya tanımlı polyester düz ipliklerdir.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) 16/10/2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/31) ile ÇHC, Malezya ve Hindistan menşeli “diğerleri, poliesterlerden” eşya tanımlı polyester düz ipliklerin ithalinde, işbirliğinde bulunan ve bulunmayan firmalar için sırasıyla 0,15/0,17 ABD Doları/kg dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC, Malezya ve Hindistan menşeli 5402.47 GTP’li “diğerleri, poliesterlerden” eşya tanımlı polyester düz ipliklere yönelik olarak bir ara gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.