İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/2)8 Nisan 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28966

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) Yerli üretim dalı adına Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş., Ak İplik Akrilik İplik Sanayi ve Tic. A.Ş., Bakırlar İplik San. ve Tic. Ltd. Şti., Balsuyu Mensucat San. ve Tic. A.Ş., Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş., ÇMS Çavuş Metal Teks. Loj. ve Taş. San. ve Tic. A.Ş., Diktaş Dikiş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gapsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş., İskur Tekstil Enerji Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Kaanb Tekstil Tic. Ltd. Şti., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Karteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş., KipaşMensucat İşletmeleri A.Ş., Midaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Murat Yapı Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Orteks Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Selçuk İplik San. ve Tic. A.Ş., Tapeten Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan ve 8 yerli üretici tarafından da desteklenen başvuru üzerine, Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği) için 18/10/2012 tarih ve 28445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/21) (2012/21 sayılı Tebliğ) ile başlatılan damping soruşturması Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen dampingsoruşturması sonuçlarını içermektedir.

Yerli sanayinin temsili

MADDE 3 – (1) Başvuru sahibi on dokuz firmanın Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir.

(2) Soruşturma devam ederken, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından başvuru sahibi ve destekçi firmalar dışında yer alan başka üreticilerin de mevcut olabileceği iddia edilmiştir. Söz konusu hususa ilişkin olarak soruşturma açılışını müteakip otuz yedi günlük cevap verme süresi içinde herhangi bir itiraz gelmemiştir. Buna rağmen, üretici olduğu iddia edilen firmalar ile temasa geçilmiş ve söz konusu firmaların üretici olup olmadıklarına dair bilgi ve belgeler ile soruşturmayı destekleyip desteklemedikleri yönündeki görüşleri talep edilmiştir. Mezkurfirmaların altmış sekizinden yanıt alınmış olup bu firmaların altmış altısı soruşturmayı destekledikleri yönünde beyanda bulunmuşlardır.

(3) Nihai bildirim sonrasında İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından soruşturma devam ederken yapılan bu işlemin soruşturma açılışından önce yapılması gerektiği ve toplanan verilere nihai bildirimde yer verilmediği ifade edilmiştir. Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere yerli üretim dalının temsiline ilişkin değerlendirme soruşturma açılışında yapılmış olup bu değerlendirmeye verilen sürede herhangi bir itiraz yapılmamıştır. Buna rağmen yapılan itiraz değerlendirmeye alınmış ve yerli üretim dalının temsil niteliğinde bir değişikliğe yol açıp açmayacağı incelenmiş ve bu yönde bir bulguya rastlanmamıştır.

(4) Nihai bildirim sonrasında ilgili taraflarca Mısır’da yerleşik üretici/ihracatçı Globe ve CSA firmalarının sırasıyla Diktaş Dikiş İplik Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Abalıoğlu Tekstil Sanayi A.Ş. firmalarıyla bağlantılı olduğu ifade edilmiş ve bu durumun açıklanması istenmiştir. Yapılan değerlendirmede, Abalıoğlu firmasının yerli üretim dalı tanımı kapsamında yer almadığı ve firmanın bağlantılı olduğu anlaşılmış olup CSA firmasının damping marjı hesaplamalarında ihraç fiyatlarında gerekli ayarlamalar yapılmıştır. Alınan görüşlerde, Diktaş firmasının yerli üretim dalı tanımında da yer alması ve soruşturma konusu malın ithalatçısı olması dolayısıyla Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi talep edilmiş olup yapılan değerlendirmede Diktaş firmasının yerli üretimi bulunduğu ve firmanın bağlantılı olduğu anlaşılmış olup Globe firmasının damping marjı hesaplamalarında ihraç fiyatlarında gerekli ayarlamalar yapılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün yerli üreticilerine, Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland ve Vietnam’da yerleşik ürünün bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland ve Vietnam Ankara Büyükelçiliklerine ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Nihai Bildirim sonrası bazı üretici/ihracatçı firmalardan başvurunun gizli olmayan metninde eksiklikler bulunduğuna ilişkin görüşler alınmıştır. Söz konusu metinlere ilişkin olarak soru formunu yanıtlama süresi içinde gelen eksiklik talepleri karşılanarak gizli olmayan özet revize edilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil otuz yedi gün süre tanınmış ve tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen firmalardan yüz bir adedi ithalatçı soru formunu yanıtlamış, bu firmalardan yetmiş sekiz adedinin işbirliğinde bulunduğu kabul edilmiştir.

(6) Soruşturma konusu ürünün  üretici/ihracatçısı veya ihracatçısı olduğu tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen firmalardan yirmi beşi soru formuna cevap vermiş ve işbirliğinde bulunduğu kabul edilmiştir.

(7) Bu firmalardan Vietnam’da yerleşik firmaların sayısının fazla olması nedeniyle Yönetmeliğin 27 nci maddesi ile Anti-Damping Anlaşması’nın (ADA) 6.10 uncu maddesi uyarınca örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Örnekleme yönteminde soruşturma döneminde miktar bazında Türkiye’ye en yüksek ihracat payı kıstası göz önüne alınarak örnekleme dâhil edilecek firmalar tespit edilmiştir.

(8) Ayrıca, örnekleme dahil edilen söz konusu firmalardan herhangi birinin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında işbirliğine gelmemesi durumunda örnekleme dâhil edilmek üzere yedek üretici/ihracatçı firma da belirlenmiştir.

(9) Bazı üretici/ihracatçı firmalar örnekleme dahil olmak istediklerini yazılı olarak beyan etmişler ancak seçilen örnek grubun temsil niteliğini haiz olduğu ve örnek grubun genişletilmesinin soruşturmanın sağlıklı biçimde yürütülmesini çok güçleştireceği değerlendirildiğinden bu talepler uygun görülmemiştir.

(10) Diğer taraftan Vietnam’da yerleşik bazı firmalar kendi ürünlerinin örnekleme seçilen firmalar tarafından üretilip ihraç edilmediğini iddia etmişlerdir. Örnekleme seçilen firmaların örneklem dışında kalan firmaların tüm tiplerini üretip ihraç etmek gibi bir zorunluluğu bulunmamakla birlikte yapılan incelemede örnekleme seçilen firmaların bu tiplere çok yakın benzerlerini üretip ihraç ettikleri tespit edilmiştir.

(11) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim, 21/11/2013 tarihinde Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland ve Vietnam Ankara Büyükelçilikleri ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara, soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik işbirliğinde bulunan üretici/ihracatçılara ve yerli üretim dalına iletilmiştir. Adı geçen tüm taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için uygun süre tanınmış, nihai bildirime cevap verme süresinin uzatılması yönündeki makul talepler de karşılanmıştır.

(12) Nihai bildirim sonrasında soruşturma konusu ürünün ithalatçıları ile yerli üretim dalından gelen dinleme toplantısı talepleri kabul edilmiştir. Bu çerçevede, talep eden üretici/ihracatçı, ithalatçı firmalar ile yerli üretim dalının katılımı ile 3/12/2013 tarihinde genel kamu dinleme toplantısı ve 3/12/2013 ve 11/12/2013 tarihleri arasında da talep eden firmalarla firma özel dinleme toplantıları düzenlenmiştir.

(13) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrasında ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuş ve talep geldiğinde ilgili taraflarla paylaşılmıştır.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, şikayetçi firmaların sayısının çokluğu dikkate alınarak, yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olan Bursa, Adana, Kayseri,  İstanbul ve K. Maraş’ta yerleşik yerli üretici firmaların üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama incelemesi yapılmıştır.

(2) Mısır, Malezya ve Tayland’da da işbirliğine gelen bazı üretici /ihracatçı firmalar nezdinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma dönemi

MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için 1/1/2009-31/12/2011 arasındaki dönem esas alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 6’lı gümrük tarife alt pozisyonları hariç 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 gümrük tarife pozisyonlarında sınıflandırılan “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler” (kesik elyaf ipliği)’dir.

(2) Soruşturma konusu ürün, %100 sentetik veya suni devamsız elyafın veya bunların birbirleriyle veya doğal elyaflarla muhtelif oranlarda karışımlarının eğrilmesiyle elde edilen ve ağırlığını sentetik veya suni elyafın oluşturduğu ipliklerdir. Ürün, kesim uzunluğu, numara, parlaklık, erime ısısı ve kalite gibi faktörlere bağlı olarak çeşitlilik göstermekle beraber üretim sürecinde yapılan ayarlamalarla bu çeşitliliği gerçekleştirmek mümkündür.

(3) Söz konusu ürün, genel olarak kumaş, halı, döşeme/kaplama ve hazır giyim imalatlarında kullanılmaktadır.

(4) Bazı dikiş ipliği ithalatçıları, Türkiye’de dikiş ipliği üretiminin talebi karşılamaya yetersiz olduğu ve bazı tiplerin üretiminin bulunmadığı iddiasıyla dikiş ipliklerinin soruşturma kapsamı dışına çıkarılmasını talep etmişlerdir. Buna mukabil, bazı yerli üreticilerden alınan yazılarda, bu firmaların dikiş ipliği üretimi gerçekleştirdiklerini ve farklı tipleri üretme kapasitesine ve kabiliyetine haiz olduklarını beyan etmiş ve dampingli ithalattan şikâyetçi olduklarını dile getirerek dikiş ipliklerinin de temel fiziksel özellikleri bakımından aynı grupta değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, söz konusu ürünlerin soruşturma kapsamında bulunmasının gerekli olduğunu belirtmişlerdir.

(5) Bazı ithalatçılar tarafından yerli üretim dalının yüksek denyeli  elyaflarda (50/1,60/1 gibi), bazı hammaddelerden ve karışımlardan elyaflarda (bambu, spandex gibi) üretiminin bulunmadığı ile bazı üretim tekniklerinin (siro ve core spun gibi) yerli üretimce kullanılamadığı ya da üretim teknolojisi bulunmadığı ve yerli firmaların kapasitelerinin yetersiz olduğu iddia edilmiştir. Yürürlükteki mevzuat uyarınca yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün tüm tiplerini üretmek gibi bir zorunluluğu bulunmamakla birlikte, alınan yazılarda yerli üretim dalının farklı tip ve karışımlarda soruşturma konusu ürünlerde üretimlerinin ve üretme kabiliyetlerinin bulunduğu ve ithal ürünlerle rekabet edilebilmesi halinde tüm ürün tiplerinde ve tekniklerinde üretim yapabilecek teknoloji ve kapasiteyi haiz oldukları ifade edilmiştir. Bu durum yerli üretim dalı nezdinde gerçekleştirilen yerinde doğrulamalar sırasında da tespit edilmiştir.

(6) Yine, benzer şekilde nihai bildirim sonrasında soruşturma konusu ürünün bazı kullanıcı ve ithalatçıları ürünün tanımının geniş olduğu, karışım (melanj) ve %100 polyester iplikler gibi bazı tiplerin üretilmediği yönünde iddialarda bulunmuşlardır. Yürürlükteki mevzuat uyarınca yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün tüm tiplerini üretmek gibi bir zorunluluğu bulunmamakla birlikte yerli üretim dalı tarafından bu tiplerin üretiminin yapılmakta olduğu ve hangi firmaların bu üretimi yapabildiği belirtilmiştir. Ürün tanımının geniş olduğu ve bunun dampinghesaplamalarında etkisi olacağı yönündeki iddialar ise damping marjı hesaplamaları tip bazında yapıldığından dikkate alınmamıştır.

(7) Nihai bildirim sonrasında soruşturma konusu ürünün kullanıcıları tarafından yerli üretim dalından düşük miktarlı mal temininde ve teslimat sürelerinde sıkıntılar yaşandığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda yerli üretim dalı tarafından yapılan değerlendirmelerde malın tüm çeşit ve tiplerinde üretim yapılabildiği, teslimat sürelerinin ise soruşturma konusu ülkelerden daha uzun olmayacağı ifade edilmiş, stoklama maliyetleri ve sürelere ilişkin dengelemenin ithalatçı ve aracılar tarafından sağlanabileceği belirtilmiştir.

(8) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, soruşturmaya konu ülkelerden ithal edilen iplikler ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ipliklerin; teknik ve fiziki özellikleri, çeşitleri, dağıtım kanalları, kullanım alanları, kullanıcıların ürünü algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer özelliklere sahip oldukları ve soruşturmaya konu ülkelerden ithal edilen ürünlerin yerli üretim dalının ürünleriyle doğrudan rekabet içinde olduğu, bu nedenle de benzer ürün olarak kabul edilebileceği değerlendirilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 8 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

(2) Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland ve Vietnam’dan işbirliğine gelen ve Vietnam için örnekleme dahil edilen üretici-ihracatçı firmalar bakımından normal değerin, ihraç fiyatının nasıl belirlendiği ve damping marj hesabına ilişkin ayrıntılı bilgiler firma özel bildirimlerinde yer almaktadır.

(3) İşbirliğine gelen ve piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği kabul edilen Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland’da yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için firma özel nihai bildirimlerinde aksi belirtilmediği sürece normal değer, ihraç fiyatı ve damping marjı aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.

(4) İşbirliğine gelen ve örnekleme dahil edilen ancak piyasa ekonomisi koşullarında  faaliyet göstermediği aşağıda açıklandığı şekilde kabul edilen Vietnam’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalar için normal değer, Yönetmeliğin 7nci maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir.

(5) Soru formunu yanıtlayan ancak işbirliğinde bulunduğu kabul edilmeyen üretici/ihracatçı firmalar ve işbirliği kabul edilmeme nedenleri nihai bildirimde yer almıştır. Bu firmalar ve işbirliğine gelmeyen diğer firmalar için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

(6) Bu kapsamda nihai bildirim sonrasında, Alpha Spinning Co.Ltd. firmasından eksiklik yazısına cevap verildiği yönünde görüş alınmış olup yapılan incelemede söz konusu firmaya eksiklik yazısı yazıldığı ancak alınan cevaplarda yer alan tablolarda esaslı eksiklikler olduğu ve tip bazında damping marjı hesaplamaya elverişli olmadığı anlaşıldığından söz konusu firmanın işbirliğinde bulunmadığı kabul edilmiştir. Yine aynı kapsamda Saif Textile MillsLtd. firması kendilerinin verilerinin de dikkate alınması yönünde bir talepte bulunmuştur. Ancak adı geçen firmaya verilen sürede soru formuna cevap verilmediği ve süre dolumu sonrasında gelen süre uzatımı talebinin de 26/12/2012sayılı yazımız ile reddedildiği anlaşıldığından firmanın işbirliğinde bulunmadığı kabul edilmiştir.

Temsil testi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmaktadır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmektedir.

Normal ticari işlem testi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmaktadır. Buna göre;

a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının (indirimler, vergiler ve iadeler düşülerek hesaplanmış) ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda normal değer;

1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmektedir.

b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde normal değer, soruşturma dönemi boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmektedir.

c) Benzer ürünün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde normal değer, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmektedir.

İç piyasa satışlarına dayanan normal değer

MADDE 11 – (1) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmektedir.

Oluşturulmuş değer

MADDE 12 – (1) Oluşturulmuş normal değer, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmadan temin edilen benzer ürünün tip bazındaki imalat maliyeti ile satış, genel ve idari giderlerine makul oranda bir kârın eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

Piyasa ekonomisi iddiasına ilişkin değerlendirmeler

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca, piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki soruşturmaya tabi üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında bahse konu maddede belirtilen ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli delillerle göstermesi halinde bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi; aksi durumda ise Yönetmeliğin 7 nci maddesi uygulanmaktadır.

(2) Bu itibarla, soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan Vietnam’da yerleşik firmaların tamamı piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiğini öne sürerek kendileri için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesinin uygulanmasını talep etmişlerdir.

(3) Bu bağlamda yapılan değerlendirmelerde Vietnam’da tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösterenVinatex’in (Vietnam National Textile and Garment Group) esasen bir kamu iktisadi kuruluşu olduğu ve bünyesindeki firmaların denetim ve gözetimi ile kendi aralarında entegrasyonunu sağlamak için kurulduğu ve üretim dağıtım alanındanyatırım  tedarik alanına kadar geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Hali hazırda Vinatexbünyesindeki şirketler anonim şirket (joint stock) veya ortak girişim (joint venture) olarak faaliyet göstermekle birlikteVinatex’in bu firmalarda hisse bulundurmasını sağlayarak firmaların üzerlerinde ve dolayısıyla sektörün genelinde devlet kontrolü sağlandığı anlaşılmaktadır. Thanh Cong, Phu Bai, Thien Nam, Hue Textile, Phong Phu firmalarının doğrudanVinatex üyesi olduğu Phu Viet firmasının ise  Vinatex üyelerinden biriyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır.

(4) Bu durum, Vietnam’da devletin doğrudan veya dolaylı olarak kamu iktisadi kuruluşları eliyle sektördeki firmaların maliyet ve girdi, üretim, satış ve yatırımlar ile ilgili kararlarına müdahale etmekte olduğunu; söz konusu kararların arz-talep dengesini yansıtan pazar hareketlerine göre önemli sayılacak bir devlet müdahalesi olmaksızın alınamadığını göstermektedir.

(5) Bu durumun hem Vinatex üyeleri için geçerli olduğu hem de sektörün bütününde yer alan dinamikleri de etkilediği düşünülmekte ve böyle bir ortamda Vinatex üyeleriyle doğrudan bir bağlantısı olmayan Formosa, DongQuang, Phu Thanh ve Evergreen firmalarının serbest piyasa koşullarında faaliyet göstermesinin olası olmadığı değerlendirilmektedir.

(6) Diğer yandan, Vietnam’da arazi mülkiyeti kollektif olup devlet tarafından idare edilmekte ve özel mülkiyete izin verilmemektedir. Devlet tarafından limitli arazi kullanım hakları belirli aralıklarla firmalara verilmekte ancak bu haklara ilişkin kullanımlar yine devlet iznine tabi olmaktadır. Vietnam’dan işbirliğine geldiği kabul edilen firmaların tamamında, firmaların tesislerinin bulunduğu arazilerin kendilerine ait olmayıp bu arazilerin kullanım haklarına sahip oldukları, ancak söz konusu kullanım haklarına ilişkin fiyatlamanın ve amortismanın nasıl belirlendiğinin şeffaf olmadığı görülmüştür. Nitekim, bu firmalardan uluslar arası denetim şirketleri tarafından denetlenen Formosa, Phu Thanh, ThanhCong firmalarının araziye ilişkin muhasebe kayıtlarını “maddi olmayan varlıklar” kalemi altında tutmakta oldukları tespit edilmiştir. Diğer firmalarda da durumun aynı olduğu ancak yerel denetim şirketleri tarafından denetlenen firmaların muhasebe kayıtlarında bu duruma yer verilmediği anlaşılmaktadır.

(7) Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde; devletin temel üretim girdilerinden biri olan arazi üzerinde mutlak söz sahibi olduğu yani üretimin temel girdilerinden biri olan arazinin değerinin piyasa koşullarında oluşmadığı anlaşılmaktadır.

(8) Dong Quang firmasının kendisine verilen süre içerisinde göndermiş olduğu yanıtlarda firmanın uluslararası standartlara uygun şekilde bağımsız denetimden geçen mali tablolarının yer almadığı tespit edilmiştir.

(9) Vietnam’da yerleşik işbirliğine geldiği kabul edilen firmaların tamamı için örnekleme seçilip seçilmediğinden bağımsız olarak yapılan yukarıdaki değerlendirmeler ışığında firmaların piyasa ekonomisi koşulları altında faaliyet gösterdiği iddiası kabul edilmemiş, bu nedenle söz konusu firmalar için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 7 ncimaddesi hükmüne uygun olarak oluşturulmuş normal değer yöntemine başvurulmuştur.

(10) Nihai bildirim sonrasında Formosa, Evergreen ve Phu Bai firmalarından kendilerinin piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiklerinin kabul edilmesi yönünde görüş alınmıştır. Bu kapsamda Phu Bai firmasının iddiasıVinatex’le olan doğrudan bağlantısı nedeniyle kabul edilmemiştir.

(11) Formosa firmasının doğrudan Vinatex’le bağlantılı olmadığı nihai bildirimde de yer aldığı üzere tekrar ifade edilmiş ve Vinatex’in piyasa genelindeki satış ve fiyatlama politikalarının kendilerini etkilemediği belirtilmiştir. Bunun dışında piyasada kamu eliyle yönetilen böyle büyük bir kuruluşun varlığında ürünün üretim, girdi ve satışına ilişkin belirlemelerin arz-talep dengesini yansıtan pazar hareketlerine göre Vinatex’in herhangi bir etkisi olmadan nasıl belirlenebildiğine dair herhangi bir değerlendirme sunulmamıştır. Diğer taraftan devlete ait olan ve firmanın tesislerinin bulunduğu arazi kullanım haklarına ilişkin olarak fiyatlamanın piyasa koşullarında yapıldığına dair herhangi bir açıklama ya da delil sunulmamıştır. Bu nedenlerle firmanın piyasa ekonomisi şartlarında faaliyet gösterdiği iddiası kabul edilmemiştir.

(12) Evergreen firması tarafından dile getirilen görüşlerde firmanın Vinatex’le bağlantılı olmadığı nihai bildirimde de yer aldığı üzere tekrar ifade edilmiş ve firma sahiplerinin Singapur uyruklu olması dolayısıyla Vietnam devletinin etkisi altında olamayacağı belirtilmiş ancak bu durumun devlet eliyle piyasada firmaların maliyet ve girdi, üretim, satış ve yatırımlar ile ilgili kararlarını etkilemesine mani olmayacağı değerlendirilmiştir. Diğer taraftan devlete ait olan ve firmanın tesislerinin bulunduğu arazi kullanım haklarına ilişkin olarak bir açık arttırma sürecine girildiğinden bahsedilmiş ancak bu açık arttırma sürecinde Vietnam devletince kabul edilen fiyatların serbest piyasa dinamiklerinde oluşacak fiyatlar olup olmadığına dair de bir açıklama ya da delil sunulmamıştır. Sayılan nedenlerden ötürü firmanın piyasa ekonomisi şartlarında faaliyet gösterdiği iddiası kabul edilmemiştir.

Oluşturulmuş normal değer

MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde ve yukarıdaki açıklamalar ışığında, Vietnam’da yerleşik işbirliğinde bulunan firmaların piyasa ekonomisinde faaliyet göstermediği kabul edildiğinden; normal değer Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuştur.

(2) Normal değer tespiti yapılırken, Vietnam’da yerleşik firmaların lehine olacak şekilde işgücü, enerji, genel, idari ve satış giderlerinde çeşitli ayarlamalar yapılmıştır.

İhraç fiyatı

MADDE 15 – (1) İşbirliğinde bulunan üretici/ihracatçı firmalar için ihraç fiyatı kural olarak Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.

(2) Mısır’da yerleşik Globe ve CSA firmaları tarafından Türkiye’ye gerçekleştirilen tüm ihracatın sırasıyla bağlantılı oldukları Diktaş Dikiş İplik Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Abalıoğlu Tekstil Sanayi A.Ş.’ne yapıldığı anlaşıldığından ihraç fiyatı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, bağımsız ilk alıcıya yeniden satış fiyatı esas alınarak oluşturulmuştur. İhraç fiyatı yeniden oluşturulurken, ithalatçı fiyatının Diktaş Dikiş İplik Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Abalıoğlu Tekstil Sanayi A.Ş. firmalarınca sunulan ve Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan unsurlar (mutat taşıma, sigorta, gümrük vergileri, satış, genel ve idari giderler gibi) dikkate alınmıştır.

Fiyat karşılaştırması

MADDE 16 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.

Malezya’da yerleşik firmaların damping marjları

MADDE 17 – (1) Nihai bildirim sonrasında Malezya’da yerleşik Recron firması kendisi için yapılan dampingmarjı hesaplamalarına bazı itirazlarda bulunmuştur.

(2) Recron firması nihai bildirime ilişkin olarak sunduğu görüşünde, ihraç fiyatı ile normal değerin aynı aşamada karşılaştırılmasını teminen ihraç fiyatı hesaplamasında düşülen maliyet kalemlerinin halihazırda üretim maliyetleri tablosunda yer aldığını, bu nedenle oluşturulmuş normal değer hesaplanırken kullanılan üretim maliyetleri tablosundan da ilgili maliyetlerin indirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ancak halihazırda yapılan oluşturulmuş normal değer hesaplamalarında söz konusu masraflar zaten düşüldüğünden hesaplamalarda herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

(3) Firma ayrıca, oluşturulmuş normal değer hesabında kullanılan makul kâr oranı yerine firmanın tamamı için gerçekleşen kâr marjının kullanılması gerektiğini savunmuştur. Ancak, Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde söz konusu kâr marjı hesaplaması firmanın yalnızca soruşturma konusu üründe 2011 yılı itibariyle normal ticari işlemler çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu satışlarının kâr marjı olduğundan hesaplamalarda herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Mısır’da yerleşik firmaların damping marjları

MADDE 18 – (1) Nihai bildirim sonrasında Mısır’da yerleşik firmalar kendileri için yapılan damping marjı hesaplamalarına bazı itirazlarda bulunmuşlar, ayarlamalara ilişkin bu itirazların makul olanları değerlendirmeye alınmış ve bu çerçevede damping marjları yeniden hesaplanmıştır.

(2) Bu kapsamda hesaplanan damping marjları Globe firması için CIF bedelin %6,91’i olarak; El Sharq firması için CIF bedelin %7,48’i olarak; CSA firması için ise CIF bedelin %15,05’i olarak tespit edilmiştir.

Pakistan’da yerleşik firmaların damping marjları

MADDE 19 – (1) Nihai bildirim sonrasında Pakistan’da yerleşik firmalar kendileri için yapılan damping marjı hesaplamalarına bazı itirazlarda bulunmuşlardır.

(2) Bu kapsamda nihai bildirim sonrası Din Textile firması kendisinin Türkiye’ye polyester, pamuk ve viskoz karışımından mamul, renkli iplikler ihraç ettiğini, ihraç ettiği tiplerden ise sadece üçünün yurt içi piyasada da satıldığını ifade etmiştir. Söz konusu iplikler için iç piyasaya yapılan satış miktarının ihracata konu olan miktarın %5’inden daha az olduğu buna rağmen ADA’nın 2 nci maddesinin ikinci dipnotuna atfen, makul bir karşılaştırmaya imkan tanıdığı öne sürülmüştür. Söz konusu dipnotta da ifade edildiği gibi, yurt içi satış miktarının ihracatın en az %5’ini oluşturması gerektiği genel kural hükmündedir. Daha düşük bir oranın karşılaştırma yapmaya elverişli bir büyüklükte olduğuna ilişkin kanıt sunulması halinde söz konusu oranın kabulü mümkün görünse de bu yönde herhangi bir kanıt sunulmamıştır. Dolayısıyla firmanın bu yöndeki talebi kabul edilmemiştir.

(3) Din Textile firması oluşturulmuş normal değer hesabında kullanılan makul kâr oranı için firmanın soruşturma konusu üründeki genel kârlılık oranının kullanılmasını talep etmiştir. Ancak, Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde söz konusu kâr marjı hesaplaması firmanın yalnızca soruşturma konusu üründe 2011 yılı itibariyle normal ticari işlemler çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu satışlarının kâr marjı olduğundan hesaplamalarda herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

(4) Nihai bildirim sonrası Margalla firması sunduğu görüşte damping marjı hesabında ihraç fiyatının belirlenmesinde kambiyo zararı veya kazancının ayarlamalara dahil edilmemesine itiraz etmiş ve söz konusu kambiyo zararı veya kazancının işlem bazında beyan edildiğini ve bu nedenle ihraç fiyatı belirlenirken göz önüne alınması gerektiğini öne sürmüştür. Firma ayrıca, bahse konu kambiyo kâr veya zararının satış, genel ve idari giderler içerisinde yansıtıldığını ve dolayısıyla damping marjı hesabının bir parçası olduğunu savunmuştur. Ancak ADA 2.4.1’inci maddesi çerçevesinde firmanın talebi uygun görülmemiş, söz konusu kambiyo kâr veya zararlarına ilişkin bir ayarlama yapılmamıştır.

(5) Margalla firması ayrıca, soruşturma konusu ürünün üretim maliyetlerinde yapılan ayarlamalara itiraz etmiştir. Nihai bildirim öncesinde yapılan çalışmada firmanın yurt içi satışlara konu olan ürün tipleri ile Türkiye’ye gerçekleştirilen satışlara konu olan ürün tiplerine ilişkin olarak sunduğu ürün tipi maliyetleri verilerinin firma tarafından sunulan “kâr/zarar beyannamesi” tablosunda sunduğu verilerle tutarlılık göstermediği tespit edilmiştir. Ürün tipi bazında sunulması gereken üretim maliyeti verileri damping marjı hesaplanmasında büyük önem taşımakta ve marjın hesaplanmasında temel unsurlardan birisi olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bu verilerin sunulmaması veya yanlış sunulması veyahut doğrulanabilir nitelikte olmaması bahse konu firmanın işbirliğine gelmediğinin kabul edilmesi sonucunu doğurabilecek niteliktedir. Buna karşılık, firmanın işbirliğinde bulunmadığı şeklinde bir değerlendirmede bulunmak yerine sunulan veriler kullanılarak üretim maliyetlerinde ayarlama yapılması uygun görülmüştür. Bu itibarla, firmanın kâr/zarar beyannamesinde sunduğu verilerin doğru olduğu kabul edilerek her bir ürün tipi için üretim maliyetleri oluşturulmuştur. Yapılan çalışmada, beyan edilen  toplam imalat maliyetinin her bir ürün tipine dağıtılmasında her bir ürün tipi için beyan edilen imalat maliyetinin maliyet tablolarında belirtilen toplam imalat maliyeti içerisindeki payı kullanılmış, bu şekilde yapılan ayarlama sonucunda en azından toplam imalat maliyetinin tutarlılığı sağlanmıştır. Yapılan çalışma, eldeki mevcut verinin kullanılmasına dayandığı ve bir takım varsayımlara göre yapılmak zorunda olduğundan firma için gerçek veya ideal durumu yansıtmaması olağandır. Buna karşılık, benimsenen yöntemin firma için, firmanın işbirliğine gelmediğinin kabulünden daha olumlu bir sonuç doğuracağı değerlendirilmiştir.

(6) Margalla firması tarafından ihracata konu olan ürün tiplerinin üretim maliyetlerinin belirlenmesinde ihracat işlemlerinden kaynaklanan satış giderlerinin dikkate alınmaması gerektiği belirtilerek oluşturulmuş normal değer hesaplanırken bu giderlerin toplamdan düşülmesi gerektiği iddia edilmiştir. İhracata konu olan ürün tiplerinin oluşturulmuş üretim maliyetleri belirlenirken ihracata özgü maliyetleri yansıtmamak amacıyla kâr/zarar beyannamesinde yurt içi satışlar için beyan edilen veriler kullanılmış, satış, genel ve idari giderlerin tespitinde bu hususa dikkat edilmiştir. Dolayısıyla firmanın itirazını gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığı değerlendirilmiştir.

(7) Nihai bildirim sonrası Monnoowal firması tarafından sunulan görüşte, damping marjı hesaplamasında kullanılan yurt içi satışlar tablosu ile yurt içinde satılan ürün tiplerinin maliyetlerini gösteren tablonun eksik olduğu, ürün kodlarında farklılık olduğu ifade edilmiştir. Firmanın soru formuna verdiği ilk yanıtların incelenmesi sonrasında bir takım eksiklikler olduğu tespit edilmiş, bunun üzerine firmadan bu eksikliklerin tamamlanmasıyla birlikte soru formunda ve tablolarda bazı değişiklikler yapması talep edilmiştir. Söz konusu talep üzerine firma ihtiyaç duyulan değişiklikleri içeren tabloları tekrar Bakanlığa iletmiştir. Damping marjı hesaplanmasında kullanılan tabloların da bizzat firma tarafından güncellenen ve talep edilen değişikliklerle birlikte tekrar sunulan tablolar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, söz konusu itirazların kabulü uygun görülmemiştir.

(8) Monnoowal firması ayrıca, yurt içi satışların kârlılığının tespitinde her bir işlemin birim fiyatlarının yıllık ağırlıklı ortalama maliyetle karşılaştırılmasına da itiraz ederek bu karşılaştırmanın her bir işlem için işlemin gerçekleştiği tarihteki maliyetler kullanılarak yapılması gerektiğini bu yöntemin kullanılmadığı hallerde ise ağırlıklı ortalama maliyetlerin ağırlıklı ortalama birim fiyatlarla karşılaştırılması gerektiğini öne sürmüştür. Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, normal değerin tespiti amacıyla incelenen işlemlerin ağırlıklı ortalama satış fiyatlarının firma için maliyet altındaki satışların hacminin tespitinde birim fiyatlar ile ağırlıklı ortalama maliyetler karşılaştırılmıştır. Nihai bildirimin 10 uncu maddesinde de ifade edildiği üzere, benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde normal değer, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmektedir. Nitekim adı geçen firmanın Türkiye’ye ihraç ettiği ürün tiplerinde yurt içinde kârlı satışının olmadığı tespit edildiğinden bu yöntem kullanılmıştır.

(9) Monnoowal firması son olarak, oluşturulmuş normal değer hesaplamasında kullanılan birim üretim maliyetleri içerisinde doğrudan ihracat işlemlerinden kaynaklanan satış giderlerinin de bulunduğunu belirterek bu maliyet unsurlarının hesaplanan ortalama maliyetlerden düşürülmesini talep etmiştir. Yapılan inceleme sonucunda uygun görülen değişiklik hesaplamaya yansıtılmıştır. Yukarıda yapılan açıklamalar neticesinde Monnoowal firması içindamping marjı hesabı yeniden yapılmış olup yeni marj CIF bedelin %6,62’si olarak tespit edilmiştir.

Tayland’da yerleşik firmaların damping marjları

MADDE 20 – (1) Nihai bildirim sonrasında Tayland’da yerleşik firmalar kendileri için yapılan damping marjı hesaplamalarına bazı itirazlarda bulunmuşlardır.

(2) Indo-Thai Synthetics ve Lucky Spinning, nihai bildirim sonrası verdikleri görüşlerde üretim ve hammadde fiyatlarında meydana gelen dalgalanma nedeniyle aylık bazda üretim maliyet hesaplanmasını talep etmişlerdir. ADA ve ilgili mevzuat gereği üretim maliyetlerinin hangi koşullar altında aylık bazda alınması gerektiği hükme bağlanmamıştır. Diğer taraftan, yayınlanan panel kararlarında ise ilgili otoritenin üretim maliyetlerinde dönemsel dalgalanma yaşanması durumunda maliyetleri aylık bazda hesaplayabileceği belirtilmiş olup, bir zorunluluk yönünde karar bulunmamaktadır. Bu kapsamda söz konusu talep kabul edilmemiştir.

(3) Söz konusu firmalar, fiyat ayarlaması olarak ihraç işlemlerinde gerçekleşen vergi iadelerinin ihraç fiyatına yansıdığını ve bu nedenle vergi iadesi ayarlaması olarak ihraç fiyatlarına eklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ancak gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturmaları esnasında, söz konusu iadelerin ADA ve ilgili mevzuat kapsamında ihracat amaçlı girdi ithalatında ödenmiş olan vergilerin kısmi ve tamamının iadesi olarak sınıflandırılamayacağı değerlendirilmiş olup, firmaların söz konusu talebi kabul edilmemiştir.

(4) Aynı firmalar, oluşturulmuş normal değer hesaplamalarında ihraç fiyatı ile normal değerin aynı aşamada karşılaştırılmasını teminen maliyetlerden doğrudan satış masraflarının düşülmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ancakhalihazırda yapılan hesaplamalarda söz konusu masraflar oluşturulmuş normal değer hesabından düşüldüğünden hesaplamalarda bir değişikliğe gidilmemiştir.

(5) Ayrıca Indo-Thai Synthetics, Türkiye’deki alıcıların çoğunlukla toptancı olması ve iç piyasadaki alıcıların çoğunlukla endüstriyel kullanıcı olması nedeniyle ticari aşama farklılığının meydana geldiğini ve bu nedenle ihraç fiyatına eklenmek suretiyle bir ticari aşama ayarlaması yapılması gerektiğini belirtmiştir. Ancak, gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturması esnasında yapılan inceleme neticesinde iç piyasaya satılan ürünler ile Türkiye’ye satılan ürünlerin ihraç fiyatlarında tutarlı bir farklılaşma olmadığı değerlendirildiğinden firmanın söz konusu talebi kabul edilmemiştir.

(6) Lucky Spinning, kredi maliyetinin normal değer hesabına dahil edilmediğini belirtmiştir. Söz konusu firmaya ilişkin kredi maliyeti gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturması esnasında doğrulanmadığından hesaplamalara dahiledilmemiştir. Ancak firmanın talebi tekrar değerlendirildiğinde eldeki mevcut en iyi veriler çerçevesinde kredi maliyeti fiyat ve maliyet hesaplamalarında göz önünde bulundurulmuştur. Söz konusu firma, iç piyasa satışlarında iade işlemlerinin hariç tutulduğunu, söz konusu işlemlerin dahil edilmesini talep etmiştir. Ancak gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturması esnasında bazı iade işlemlerinin değer karşılığı miktarlarının bulunmaması nedeniyle doğrulanmadığından firmanın söz konusu talebi kabul edilmemiştir.

(7) Lucky Spinning firması ayrıca, ihracat satışlarında peşin ödemelerin kredi maliyeti hesabında göz önünde bulundurulmadığını, bunun adil karşılaştırma ilkesine aykırı olduğunu belirtmiş ve gerekli ayarlama yapılmasını talep etmiştir. Ancak, söz konusu talep gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturması esnasında peşin ödeme tarihlerinin doğrulanmaması nedeniyle kabul edilmemiştir.

Vietnam’da yerleşik firmaların damping marjları

MADDE 21 – (1) Vietnam için işbirliğine geldiği kabul edilmekle birlikte örnekleme dışında kalan firmalar içindamping marjı, örnekleme dahil firmaların damping marjlarının ağırlıklı ortalaması olarak örneklemde yer alan Formosafirmasının marjında yapılan değişiklik neticesinde CIF bedelin %22,30’u olarak yeniden hesaplanmıştır.

(2) Nihai bildirim sonrasında Vietnam’da yerleşik firmalar kendileri için yapılan damping marjı hesaplamalarına bazı itirazlarda bulunmuşlardır.

(3) Bu kapsamda Türkiye’nin emsal ülke seçilmesine yönelik olarak itirazlar gelmiş ve Tayland’ın emsal ülke olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Bilindiği üzere emsal ülkenin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası (d) bendi uyarınca Türkiye olarak seçilmesinin düşünüldüğü soruşturma açılışına ilişkin 2012/21 sayılı Tebliğ ile duyurulmuş olup soru formlarına cevap verme süresi içerisinde ilgili taraflardan bu kararın değiştirilmesini gerektirecek bir görüş alınmamıştır. Soruşturma konusu ürünün pek çok tipinin bulunduğu göz önüne alındığında Türkiye’nin emsal ülke seçilmesi tip karşılaştırmalarının detaylı olarak yapılıp yerinde doğrulanmasına olanak sağlamıştır. Diğer taraftan normal değer tespiti yapılırken, Vietnam’da yerleşik firmaların lehine olacak şekilde işgücü, enerji, genel, idari ve satış giderlerinde çeşitli ayarlamalar yapılmıştır.

(4) Nihai bildirim sonrasında normal değerde yapılan ayarlamaların ve hesaplamaların daha detaylı olarak ortaya konması istenmiş ancak tip bazında normal değer hesaplarının ne şekilde belirlendiğinin açıklanması Yönetmeliğin 22 ncimaddesi uyarınca rakiplere önemli bir fayda sağlayabilecek bilgi kapsamına girdiğinden gizli addedilmiş olup tarafların bu talebi karşılanmamıştır.

(5) Formosa firması tarafından firmanın Türkiye satışları için kredi maliyeti hesaplamasında beyan ettiği faiz oranının kullanılması talep edilmiş olup firmanın bu talebi uygun bulunmuş ve damping marjı hesabı bu oran kullanılarak CIF bedelin %19,48’i olarak yeniden hesaplanmıştır.

(6) Formosa ve Phu Bai firmalarının kredi maliyetinin hesaplamalara dahil edilmediği, döviz kurunun doğru kullanılmadığı ve dolayısıyla damping marjı hesaplamasında maddi hatalar bulunduğu yönündeki görüşü değerlendirilmiş ancak hesaplamalarda herhangi bir maddi hata bulunmadığı anlaşılmıştır.

(7) Dong Quang firması Türkiye satışlarındaki ayarlamaların toplamına ilişkin gerekçelerin belirtilmesini talep etmiş ancak her bir ayarlamaya ilişkin gerekçeler firma özel nihai bildiriminde firmaya gönderilmiş olduğundan herhangi bir açıklama yapılmasına gerek görülmemiştir.

(8) Evergreen firması tarafından firmaları için bireysel marj hesaplanması yönünde görüş alınmış ancak firmanın bu talebi ürünün pek çok tipi bulunması ve tip bazında eşleştirme yapılarak normal değerlerin oluşturulması ve üreticiler bazında doğrulanması gerektiği de göz önüne alındığında, firma için bireysel marj hesabı yapılmasının Yönetmeliğin 27 nci maddesi uyarınca soruşturmayı yürüten makam üzerinde gereksiz bir yük oluşturacağı düşünüldüğünden bu talep uygun bulunmamıştır.

Damping marjları

MADDE 22 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.  Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma özel bildirimlerinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. İşbirliğine gelmeyen firmalar için ise Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca damping marjı tespiti yapılmıştır.

(2) Vietnam için işbirliğine geldiği kabul edilmekle birlikte örnekleme dışında kalan firmalar için damping marjı, örnekleme dahil firmaların damping marjlarının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanmış olup, nihai bildirim sonrasındaki değişiklikler neticesinde CIF bedelin %22,30’u olarak yeniden hesaplanmıştır.

(3) Buna göre, soru formuna cevap veren üretici/ihracatçı firmalar ile işbirliğinde bulunmayan diğer firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıda yer almaktadır.

 

ÜLKE/FİRMA

DAMPİNG MARJI

MALEZYA

 

-PENFABRIC SDN.BERHAD (Penfabric)

22,80

-RECRON SDN.BHD. (Recron)

18,32

-DİĞERLERİ

25,31

MISIR

 

-CSA TEXTILE EGYPT (CSA)

15,05

-EL SHARQ EL AWSAT TEXTILE CO. (El Sharq)

7,48

-GLOBE SPINING AND DYEING SAE (Globe)

6,91

-DİĞERLERİ

20,80

PAKİSTAN

 

-DIN TEXTILE MILLS LTD. (Din Textile)

19,89

-MARGALLA TEXTILE MILLS LTD. (Margalla)

10,02

-MONNOOWAL TEXTILE MILLS LTD. (Monnoowal)

6,62

-DİĞERLERİ

23,43

TAYLAND

 

-INDO-THAI SYNTHETIC CO., LTD. (Indo Thai Synthetics)

7,79

-LUCKY SPINNING CO., LTD. (Lucky Spinning)

20,24

-DİĞERLERİ

24,56

VİETNAM

 

-FORMOSA INDUSTRIES CORP. (Formosa)

19,48

-DONG QUANG SPINNING CORP. (Dong Quang)

26,25

-THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC (Thanh Cong)

29,18

-PHU BAI SPINNING MILL JOINT STOCK COMPANY (Phu Bai)

20,73

-SORU FORMUNA CEVAP VEREN İŞBİRLİĞİ SAYILAN  DİĞERFİRMALAR

22,30

-DİĞERLERİ

31,10

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zarara İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın hacmi ve gelişimi

MADDE 23 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir. Zarar incelemesine esas teşkil eden dönem 2009-2011 yılları olarak belirlenmiştir.

(2) Önlem konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve önleme konu ülkelerden yapılan ithalatın incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

İthalatın etkisinin toplu değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland ve Vietnam için hesaplanan damping marjlarının ve soruşturmaya tabi her bir ülkeden yapılan ithalat miktarlarının ihmal edilebilir oranlardan yüksek olduğu görülmüştür.

(2) Yapılan incelemeler sırasında, soruşturmaya konu her bir ülke kaynaklı ürünün benzer fiziksel özelliklere sahip olduğu, aynı dağıtım kanallarından geçtiği ve aynı piyasaya hitap ettiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede soruşturmaya tabi her bir ülkeden ithal edilen soruşturma konusu ürünlerin kendi aralarında ve yerli benzer ürünle rekabet ettiği sabit görülmüştür.

(3) Bu çerçevede, aşağıda yer alan değerlendirmelerde dampingli ithalat ifadesi soruşturmaya konu ülkelerden yapılan soruşturma konusu ürünün dampingli ithalatının toplamını ifade etmektedir.

(4) Nihai bildirim sonrasında ithalatın etkisinin toplu değerlendirilmesine yönelik itirazlar gelmiştir. Bu itirazların bir bölümü ürünün soruşturma konusu ülkelerden rekabet koşullarının aynı olmadığını iddia ederken diğer bir bölümü ise soruşturma konusu ülkelerden yapılan bireysel ithalatın miktar ve kompozisyonu göz önüne alındığında toplu değerlendirme yapılabilmesi için gerekli koşulların sağlanmadığı yönündedir. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda soruşturma konusu ürünün pek çok farklı tipi olduğu ve soruşturma konusu ülkelerden farklı tiplerin ithal edildiği bu nedenle ithalat miktarı ve birim fiyat olarak farklılıklar bulunmakla birlikte ürünlerin esasında benzer fiziksel özelliklere sahip olduğu, aynı dağıtım kanallarından geçtiği ve aynı piyasaya hitap ettiği anlaşılmıştır. Diğer taraftan Yönetmeliğin 17 nci maddesi kapsamında ithalatın etkisinin toplu değerlendirilebilmesi için her bir ülkeden yapılan ithalatın ihmal edilebilir oranlardan fazla olması yeterli olmakta, ülkelerin bireysel ithalat artışları ya da pazar paylarının karşılaştırılması gibi bir gereklilik bulunmamaktadır.

Maddenin genel ithalatı

MADDE 25 – (1) 2009 yılında 129.756 ton olan toplam kesik elyaf ipliği ithalatı, 2010 yılında 172.626 tona ve 2011 yılında 180.582 tona çıkmıştır.

(2) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2009 yılında kesik elyaf ipliği ithalatının ortalama fiyatları 3,33 ABD Doları/Kg seviyesinde iken, 2010 yılında artarak 3,54 ABD Doları/Kg seviyesine ve 2011 yılında yine artarak 4,08 ABD Doları/Kg seviyesine ulaşmıştır.

Soruşturma konusu ithalatın gelişimi ve fiyatları

MADDE 26 – (1) Soruşturmaya konu ülkelerden gerçekleşen ithalata bakıldığında ise 2009 yılında söz konusu ülkelerden kesik elyaf ipliği ithalatı toplam ithalatın %37’sini oluşturarak 48.458 ton olarak gerçekleşirken, 2010 yılında artarak 78.357 ton ile toplam ithalatın %45’ini oluşturmuştur. 2011 yılında ise artmaya devam ederek 90.039 ton ile toplam ithalatın %50’sini teşkil etmiştir. 2011 yılında 2009 yılına kıyasla soruşturma konusu ülkelerden toplamdampingli ithalatın %86 oranında arttığı görülmüştür.

Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat

MADDE 27 – (1) Bilindiği üzere 2009 yılından bu yana Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya ve Hindistan’dan gerçekleşen soruşturma konusu ürün ithalatı dampinge karşı önleme tabidir. Bu ülkelerden gerçekleşen ithalata bakıldığında 2009 yılında söz konusu ülkelerden kesik elyaf ipliği ithalatı toplam ithalatın %51’ini oluşturarak 66.174 ton olarak gerçekleşirken, 2010 yılında 71.760 ton ile toplam ithalatın %42’sini oluşturmuştur. 2011 yılında ise 70.125 ton ile toplam ithalatın %39’u söz konusu ülkelerden gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü üzere önleme konu ülkelerin ithalat içindeki payı zarar inceleme döneminde gerilemektedir.

(2) Diğer ülkelerden yapılan ithalat 2009 yılında 15.124 ton ile toplam ithalatın %12’sini teşkil ederken, 2010 yılında bu rakam 22.509 ton ile toplam ithalatın %13’ünü, 2011 yılında ise 20.418 ton ile toplam ithalatın %11’ini oluşturmuş olup genel ithalat içindeki payı düşmüştür.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları

MADDE 28 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketimi, soruşturma konusu ürünün ithalatı ile yerli sanayinin iç piyasa satışlarının toplamından oluşmaktadır. Yerli sanayi iç piyasa satışları hesaplanırken soruşturma süresince başvuru sahibi, destekçi ve diğer firmalardan elde edilen iç piyasa satışı verileri kullanılmıştır. Hesaplama için baz alınan dönem 2009-2011 yıllarını kapsamaktadır. Buna göre toplam yurtiçi tüketim endeksi 2009 yılında 100 olarak alındığında söz konusu rakamın 2010 yılında 120’ye çıktığı, 2011 yılında ise 129 seviyesine yükselerek incelenen dönemde %29’luk pazar büyümesi yaşandığı tespit edilmiştir.

(2) Yerli üretim dalının pazar payı ise 2009 yılında %53 iken, 2010 yılında %48’e düşmüş ve 2011 yılında ise az bir artışla %49 olarak gerçekleşmiştir. Şikâyete konu ülkelerden gerçekleşen ithalatın pazar payı ise 2009’da %18 iken, 2010’da %24’e ve 2011 yılında %25’e çıkmıştır. Bu durum kesik elyaf ipliği pazarının %29’luk bir büyüme gösterdiğinin ve şikâyet konusu ülkelerin pazar payını ciddi oranda arttırdığını; buna mukabil yerli üretim dalınındampingli ithalat baskısı nedeniyle durağan bir seyir izlediği büyüyen pazarda payını arttıramadığını göstermektedir.

(3) Önleme konu ülkelerin (Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya ve Hindistan) pazar payı ise 2009 yılında %24 iken, 2010 yılında %22’ye ve 2011 yılında %20’ye gerilemiştir. Diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın pazar payı ise seviyesini korumuştur.

Dampingli ithalatın yerli üretici fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 29 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken ithalat istatistikleri bazında fiyat kırılması ve fiyat baskısı miktar ve oranları hesaplanmıştır.

Fiyat kırılması

MADDE 30 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.

(2) Fiyat kırılması analizinde soruşturma konusu ülkelerin CIF ithal fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer ithalat masrafları ilave edilerek bulunan soruşturma konusu maddenin Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının ortalama yurtiçi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın yurtiçi pazara giriş fiyatı bulunurken CIF ithal fiyatlarına gümrük vergileri ve gümrüklerde gerçekleşen diğer masraflar için bağımsız ithalatçılardan alınan veriler doğrultusunda %5 oranında ilave yapılmıştır.

(3) Buna göre 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Malezya menşeli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla %25, %59 ve %59 oranında; Mısır menşeli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla -%25, -%7 ve -%12 oranında; Pakistan menşeli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla %3, %19 ve %5 oranında; Tayland menşeli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla %4, %17 ve %9 oranında ve Vietnam menşeli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla %13, %26 ve %30 oranında kırdığı belirlenmiştir.

Fiyat baskısı

MADDE 31 – (1) Dampingli ithalat nedeniyle yerli üretim dalının fiyatlarının bastırılmış olduğu tespit edildiğinden dampingli ithalatın fiyatının yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının ne kadar altında olduğu belirlenmiştir. Fiyat baskısı, dampingli ithal fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar  altında kaldığını gösterir.

(2)  Fiyat baskısı analizinde, soruşturma konusu ülkelerin CIF ithal fiyatlarına gümrük vergileri ve gümrüklerde gerçekleşen diğer masraflar için bağımsız ithalatçılardan alınan veriler doğrultusunda %5 ilave edilerek bulunan ilgili ülkeler menşeli ürünlerin Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının ticari maliyetine mâkul oranda kâr marjı(%5) eklenmek suretiyle tespit edilen olması gereken satış fiyatı (hedef fiyat) ile karşılaştırılmış ve dampingli ithalatın fiyatının yerli üretim dalının olması gereken fiyatını önemli ölçüde baskı altına aldığı tespit edilmiştir.

(3) Buna göre 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Malezya menşeli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla %24, %54 ve %61 oranında; Mısır menşeli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla -%26, -%10 ve -%11 oranında; Pakistan menşeli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla %2, %15 ve %7 oranında; Tayland menşeli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla %8, %19 ve %16 oranında ve Vietnam menşeli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını sırasıyla %17, %29 ve %38 oranında baskı altında tuttuğu belirlenmiştir.

(4) Bu kapsamda nihai bildirim sonrası Mısır’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalar tarafından Mısır’ın fiyat kırılması ve baskısı oranlarının negatif olduğu, Mısır’dan yapılan ithalatın birim fiyatlarının yerli üreticinin hem yurt içi satış fiyatlarının hem de olması gereken yurtiçi satış fiyatlarının üzerinde olduğu, bu nedenle yerli üretim dalındaki zararın Mısır’dan yapılan ithalattan kaynaklanmadığı yönünde görüşler dile getirilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 32 – (1) Yerli üretim dalının (YÜD) ekonomik göstergelerinin incelenmesinde başvuru sahibi on dokuz firmanın soruşturma konusu ürüne ait 2009-2011 yılları verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde yerli üretim dalının üretim, satış, pazar payı, yurtiçi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar, istihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, büyüme, sermaye artışı, net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir.

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2009 yılı baz alınarak endekslenmiştir.

a) Üretim

1) Yerli üretim dalının soruşturmaya konu üründeki üretim miktarı endeksi 2009 yılında 100 birim kabul edildiğinde 2010 yılında artarak 119 birime, 2011 yılı endeks değeri ise 135 birime yükselmiştir.

b) Yurt içi satışlar

1) Yerli üretim dalının 2009 yılında 100 birim olan yurt içi satış miktarı endeksi ise 2010 yılında 119, 2011 yılında ise 136 birim olarak gerçekleşmiştir.

2) Yerli üretim dalının yurt içi satış hâsılatı incelendiğinde ise 2009 yılında 100 birim olan endeks değerinin 2010 yılında 129 birime, 2011 yılında ise 164 birime yükseldiği görülmektedir.

c) İhracat

1) Yerli üretim dalının 2009 yılında 100 birim olan ihracat miktar endeksi ise 2010 yılında 107,  2011 yılında ise 127 birim olarak gerçekleşmiştir.

ç) Tüketim ve Pazar Payı

1) Buna göre toplam yurtiçi tüketim endeksi 2009 yılında 100 olarak alındığında 2010 yılında 120’ye çıktığı, 2011 yılında ise 129 seviyesine yükselerek incelenen dönemde %29’luk pazar büyümesi yaşandığı tespit edilmiştir.

2) Yerli üretim dalının pazar payı ise 2009 yılında %53 iken, 2010 yılında %48’e düşmüş ve 2011 yılında ise az bir artışla %49 olarak gerçekleşmiştir. Şikâyete konu ülkelerden gerçekleşen ithalatın pazar payı ise 2009’da %18 iken, 2010’da %24’e ve 2011 yılında %25’e çıkmıştır.

d) Yurtiçi Fiyatlar

1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksinin, 2009 yılı verileri 100 olarak alındığında, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 108 ve 121 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

e) Maliyetler

1) Yerli üreticinin ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2009 yılında 100 iken, takip eden dönemde artış göstererek 2010 yılında 106’ya, 2011 yılında ise 124 birime yükselmiştir.

f) Stoklar

1) Yerli üreticinin ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde 2009 yılında 100 birim olan stok düzeyi endeksinin, 2010 yılında 137 birime, 2011 yılında ise 257 birime yükseldiği görülmektedir.

g) Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

1) Yerli üretim dalının 2009 yılında 100 birim olan kapasite miktar endeksinin 2010 yılında 130, 2011 yılında ise 132 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2) Buna karşılık, 2009 yılında 100 birim kabul edilen KKO’nun 2010 yılında 91 birime düştüğü, 2011 yılında ise 102 birime yükseldiği görülmektedir.

ğ) İstihdam

1) Yerli üreticinin ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2009 yılında 100 kabul edildiğinde, 2010 yılında 114 birime, 2011 yılında ise 137 birime yükselmiştir.

h) Ücretler

1) Yerli üreticinin ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi 2009 yılında 100 olarak alındığında, 2010 yılında 122 birim, 2011 yılında ise 110 birim olarak gerçekleşmiştir.

ı) Verimlilik

1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 104, 2011 yılında ise 98 birim olarak gerçekleşmiştir.

i) Kârlılık

1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2009 yılında 100 birim kabul edildiğinde 2010 yılında 127 birime yükselmiş, 2011 yılında ise 60 birime düşmüştür.

j) Nakit Akışı

1) 2009 yılında 100 birim olan ürün nakit akışı endeksi 2010 yılında 138 birime yükselmiş, 2011 yılını ise 142 birim olarak tamamlamıştır.

k) Net Kârlılık, Özkaynakların Kârlılığı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 yılı itibariyle 100 birim olan yatırımların geri dönüş oranı (Kâr/Özkaynak), 2010 yılında 82 birime, 2011 yılında ise 66 birime gerilemiştir.

2) Yatırım hâsılatı (Kâr/Aktif Toplamı) oranına bakıldığında ise 2009 yılında 100 birim kabul edilen oran, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 71 ve 49 birim olarak gerçekleşmiştir.

l) Büyüme

1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2009 yılında 100 iken, takip eden iki yılda sırasıyla 116 ve 138 birim olarak gerçekleşmiştir.

m) Sermaye Artışı

1) Yerli üreticinin sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla yerli üretim dalının bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2009 yılında 100 birim olan öz sermaye endeksi, 2010 yılında 101, 2011 yılında ise 103 birime ulaşmıştır.

n) Yatırımlardaki Artış

1) Yerli üretim dalının 2009 yılında 100 birim olan tevsi yatırım tutarı 2010 yılında 122 birime, 2011 yılında ise 396 birime yükselmiştir.

2) Firmanın 2009 yılında 100 birim olan yenileme yatırım tutarı 2010 yılında 1.839 birime, 2011 yılında ise 8.470 birime yükselmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 33 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri kriz dönemi olan 2009 yılı baz alınarak incelendiğinde, üretim ve yurtiçi satış verilerinde iyileşmeler bulunduğu, yeni yatırımlar yapıldığı ve kapasite artışına gidildiği görülmektedir.

(2) Ancak YÜD’ün satılan malların sınai maliyetindeki artışları satış fiyatına yansıtamadığı ve bu nedenle özellikle SD’de yurtiçi ve toplam karlılığında bozulmalar olduğu ayrıca stok seviyelerinde incelenen dönemde artışlar olduğu görülmüştür.

(3) Soruşturma konusu ürün pazarının büyümekte olduğu ancak yerli üretim dalının artan ithalat baskısı nedeniyle büyüyen pazarda büyüme oranına paralel olarak payını arttıramadığı görülmektedir.

(4) Nihai bildirim sonrasında ilgili taraflardan yerli üretim dalının üretim, yurt içi-yurt dışı satış, istihdam, yatırım gibi göstergelerinde iyileşmeler bulunduğuna dair görüşler alınmıştır. Bilindiği üzere Yönetmeliğin 17 ncimaddesi çerçevesinde yapılan dampingin yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin incelenmesinde kullanılan etken ve göstergelerin biri veya birkaçı mutlaka belirleyici bir yargıya temel teşkil etmeyebilir. Bu kapsamda, açıklandığı üzere yerli üretim dalı üretimini arttırmakla birlikte stoklarında artışlar yaşanmakta, satışlardaki artışlar ise dampingli ithalat baskısı altında gerçekleşmekte ve karlılıktaki bozulmalar pahasına maliyet artışlarını satış fiyatlarına yansıtamamaktadır. Yerli üretim dalınca nihai bildirim sonrasında da açıklandığı üzere, pamuk ipliği ve soruşturma konusu kesik elyaf ipliği aynı tesislerde benzer makine parklarında üretilmektedir. Bu durum yerinde doğrulamalar sırasında da teyit edilmiştir. Yerli üretim dalı yatırım aşamasında yeni tesisin tamamını soruşturma konusu ürün üretiminde kullanabileceği düşünülerek bu kapsamda değerlendirmiştir.  Ancak yapılan yatırımların önemli bir kısmı pamuk ipliği üretiminde kullanılmasının ötesinde dampingli ithalatın etkisiyle soruşturma konusu ürün üretiminde kullanılan kapasiteler de pamuk ipliğine dönüştürülmüştür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın etkisi

MADDE 34 – (1) Yerli üretim dalının Türkiye piyasasındaki konumundaki iyileşmenin iç piyasadaki toplam genişlemenin gerisinde kaldığı, yerli üretim dalının pazar payını arttıramadığı görülmektedir.

(2) Öte yandan, yerli üretim dalının dampingli ithalatın yarattığı fiyat baskısı nedeniyle fiyatlandırma yaparken ticari maliyetlerini göz ardı etmek zorunda kaldığı ve özellikle SD’de karlılığında bozulma yaşandığı görülmektedir. Üretim ve satışlarını arttıran yerli üretim dalının dampingli ithalat dolayısıyla maliyetlerini karşılayamayacak fiyat düzeylerinde satış gerçekleştirerek bunu karından feragat etme pahasına yaptığı anlaşılmaktadır.

(3) Bununla beraber, Vietnam, Pakistan, Tayland, Malezya için dampingli ithalatın birim fiyatlarının, yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı ve baskıladığı tespit edilmiştir.

(4) Bu tespitler ışığında, Vietnam, Pakistan, Tayland, Malezya için yerli üretim dalındaki olumsuz gelişmelerindampingli ithalatla eşzamanlı görülmesi sebebiyle, yerli üretim dalında görülen zarar ile dampingli ithalat arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

(5) Mısır’ın fiyat kırılması ve baskısı oranlarının negatif olduğu, Mısırdan yapılan ithalatın birim fiyatlarının yerli üreticinin hem yurt içi satış fiyatlarının hem de olması gereken yurt içi satış fiyatlarının üzerinde olduğu, bu nedenle yerli üretim dalındaki zararın Mısır’dan yapılan ithalattan kaynaklanmadığı ve bu çerçevede illiyet bağının mevcut olmadığı değerlendirilmiştir.

Diğer ülkelerden ithalat

MADDE 35 – (1) Hali hazırda önleme tabi ülkelerden ve diğer ülkelerden ithalatın payı 2009-2011 döneminde gerilemekte ve bu payın soruşturma konusu ülkeler tarafından alındığı görülmektedir.

Diğer unsurların etkisi

MADDE 36 – (1) Nihai bildirim sonrasında soruşturma konusu ürünün kullanıcıları olan tekstil ve konfeksiyonüreticileri tarafından ürünün kendi üretimlerinde girdi olarak kullanıldığı belirtilmiş ve kendilerinin ihracat ve katma değer yaratma potansiyellerinin de göz önüne alınması talep edilmiştir. Bu kapsamda yerli üreticiler tarafından yerli üretim dalının yeterli kesik elyaf ipliği üretme kapasitesinin bulunduğu, soruşturma konusu ürünün ithalatında dampinge karşı vergi konulması halinde bunun tekstil konfeksiyon sektörü üzerindeki etkisinin sınırlı olacağı ifade edilmiştir.

ALTINCI BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Sonuç ve karar

MADDE 37 – (1) Soruşturma sonucunda, Mısır menşeli dampingli ithalat ile yerli üretim dalındaki zarar arasında illiyet bağının mevcut olmadığı; Vietnam, Pakistan, Tayland, Malezya menşeli ithalatın ise dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı ve her ikisi arasında da illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile Mısır menşeli ithalata yönelik soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verilmiş; diğer taraftan aşağıda tanımı, menşei ve firma adı belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında “daha az vergi kuralı” uygulanarak karşısında belirtilen oranlarda dampingekarşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı

Önlem (CIF

Bedelin  %)

55.08; 55.09

Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler

Malezya

PENFABRIC SDN.BERHAD

17,03

(5509.52;5509.61;

RECRON SDN.BHD.

11,26

5509.91 hariç)

DİĞERLERİ

18,32

55.10 (5510.20hariç); 55.11

Pakistan

DIN TEXTILE MILLS LTD.

10,02

 

MARGALLA TEXTILE MILLS LTD.

6,62

 

MONNOOWAL TEXTILE MILLS LTD.

6,62

 

DİĞERLERİ

12,18

 

Tayland

INDO-THAI SYNTHETIC CO., LTD.

7,79

 

LUCKY SPINNING CO., LTD.

14,02

 

DİĞERLERİ

20,24

 

Vietnam

FORMOSA INDUSTRIES CORP.

19,48

 

DONG QUANG SPINNING CORP.

22,15

 

THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC

23,91

 

PHU BAI SPINNING MILL JOINT STOCK COMPANY

20,11

 

THIEN NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JSC

20,87

 

HUE TEXTILE GARMENT JOINT STOCK COMPANY

20,87

 

PHU THANH SPINNING JOINT STOCK COMPANY

20,87

 

EVERGREEN GLOBAL PTE LTD.

20,87

 

PHONG PHU YARN THREADCOMP.LTD.

20,87

 

PHU VIET SPINNING JOINT STOCK COMPANY

20,87

 

DİĞERLERİ

26,25

 

Uygulama

MADDE 38 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı, menşe ülkesi ve firma adı belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.