İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)



Yürütülen soruşturma sonucunda;

ABD menşeli ve 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan metrekare ağırlığı 175 gramın altındaki beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlara, dampinge karşı mevcut önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı ve ayrıca dampinge karşı önlemin uygulanması gerektiği tespit edilmiştir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/1)

 

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/5/2016 tarihli ve 29710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/17)” ile Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00  gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar”ın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığının tespiti gerekçesi ile yeniden açılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
(2) “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”ne ilişkin 30/12/2016 tarihli ve 29934 sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/9645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 4804.11.90.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu  4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 ve 4804.11.90.10.13 gümrük tarife istatistik pozisyonu olarak değişmiştir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Genel Müdürlük: T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
c) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
d) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ifade eder.
Karar
MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, dampinge karşı mevcut önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı ve ayrıca dampinge karşı önlemin metrekare ağırlığı 175 gramın altındaki beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlara uygulanması gerektiği tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.
(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile 14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/28) uyarınca yürürlüğe konmuş olan dampinge karşı önlem oranının ve önlem kapsamının aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

 
Dampinge Karşı Önlem
(CIF Bedelin %)

4804.11.11.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

Amerika
Birleşik
Devletleri

International PaperCompany

12,24

4804.11.15.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

Rock-Tenn CP, LLP

15,06

4804.11.90.10.11

mağırlığı 150 gr. dan az olanlar

Diğerleri

19,96

4804.11.90.10.12

m2 ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar

 

Uygulama
MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde GTİP, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.
(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.