İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/8)İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/8)

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün 3920.20.21.00.19 GTİP’i ve “Diğerleri” madde tanımı altında sınıflandırılan, hammaddesi polipropilen (PP) olan BOPP filmlerdir.
Damping marjları
MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma özel bildirimlerinde ayrıntılı olarak gösterilmektedir. İşbirliğine gelmeyen veya işbirliğine gelmemiş kabul edilen firmalar için damping marjı tespiti, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmüne göre yapılmıştır.
(2) Buna göre, soru formuna cevap veren ve işbirliğinde bulunan üretici/ihracatçı firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıda sunulmaktadır:
 


Ülke/Firma

Damping Marjı 
(% CIF)

ÇHC

 

Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd.

%25,40

Squian Gettel Ind.Co.Ltd.

%18,47

Guangdong Decro Package Films Co. Ltd.

%15,28

MISIR

 

Misr Company for Packing Materials SAE (EGYWRAP)

%9,38

Cairo for Carton Manufacturing  – S.A.E  (COPACK),

%12,62

Icopack for Packaging Materials & Printing

%5,11

Taghleef Industries SAE

%6,26

Flex P. Films (Egypt) S.A.E.

%2,21

HİNDİSTAN

 

Jindal Poly Films Ltd.

%6,47

Cosmo Films Ltd.

%11,07

SUUDİ ARABİSTAN

 

Gulf Packaging Industries Ltd.

%41,13

 
Karar
MADDE 33 – (1) Soruşturma neticesinde, Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası temelinde yerli üretim dalının zarar inceleme döneminde ve bilhassa soruşturma döneminde zarar haliyle karşı karşıya bulunmadığı ve bu nedenle aynı maddenin beşinci fıkrası temelinde dampingli ithalat ile yerli üretim dalının durumu arasında nedensellik bağı incelemesinin hukuki temelinin ortadan kalkmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
(2) Bu tespitler temelinde, Kanunun Ek Madde 1 hükmü ve Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturmanın dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmaksızın sonlandırılmasına karar verilmiştir.
(3) Bu çerçevede İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturmanın dampinge karşı kesin önlem alınmaksızın sonlandırılması uygun görülmüştür.

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ yayımı (15/04/2016) tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160415-4.htm