İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/50)İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/50) ile Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.39.95.90.12 GTİP'li "Tereftalik asitin diğer esterleri" isimli eşyaya yönelik bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir. 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/50)

 

Ekonomi Bakanlığından:
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ela Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ela Kimyevi Maddeler), Meltem Kimya ve Tekstil Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. (Meltem Kimya) ve Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş. (Plastay) tarafından yapılan başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti menşeli “dioktil tereftalat (DOTP)” ürününün ithalatına ilişkin olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Başvuru konusu ürün
MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün 2917.39.95.90.12 GTİP altında kayıtlı “tereftalik asitin diğer esterleri”dir.
(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.39.95.90.12 GTİP’i altında kayıtlı “tereftalik asitin diğer esterleri” ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Süreler
MADDE 10 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 9 uncu maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.