İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/46)İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00 GTİP’leri altında kayıtlı “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar” ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/46)
Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar” ürününün ithalatına ilişkin olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

ifade eder.

Başvuru konusu ürün

MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00 GTİP’leraltında yer alan “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar”dır.

(2) Bahse konu GTİP’ler, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00 GTİP’leri altında kayıtlı “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar” ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür. 

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 12 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 13 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 63 Çankaya/ANKARA

Faks:+90-312-204 8633

E-posta: [email protected]

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.