İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/45)Soruşturma çerçevesinde Bulgaristan ve Vietnam menşeli 412.10, 4412.31, 4412.32 ve 4412.39 Gümrük Tarife Pozisyonlarında (GTP) yer alan “kontrplaklar” madde tanımlı eşya için Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ürünler için uygulanan  240 ABD Doları/m3 tutarında dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/45

Ekonomi Bakanlığından:
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/28) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli, 4412.10, 4412.31, 4412.32 ve 4412.39 Gümrük Tarife Pozisyonlarında (GTP) yer alan “kontrplaklar” madde tanımlı eşya için 240 ABD Doları/m3 tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) kapsamında anılan önlemin aynı şekilde devamına karar verilmiştir.

Karar
MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Bulgaristan ve Vietnam menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) ile ÇHC menşeli ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
 

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem

4412.10
4412.31
4412.32
4412.39

Kontrplaklar

Bulgaristan

Welde Bulgaria AD

0

Diğerleri

240 ABD Doları/m³

Vietnam

Vinaturk Production Trading One Member Co., Ltd.

0

Tekcom Corporation

0

Diğerleri

240 ABD Doları/m³

 

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) ile ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.
Uygulama
MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.