İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/36)BAE ve Hindistan menşeli 7303.00.10.00.11, 7303.00.10.00.12, 7303.00.90.00.11, 7303.00.90.00.12 GTİP’leri altında kayıtlı “dökme demirden ince ve kalın borular”a yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/36)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Samsun Makina Sanayi A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan Cumhuriyeti menşeli “dökme demirden ince ve kalın borular”ın ithalatına ilişkin olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Başvuru konusu ürün

MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 7303.00.10.00.11, 7303.00.10.00.12, 7303.00.90.00.11, 7303.00.90.00.12 GTİP’ler altında kayıtlı “dökme demirden ince ve kalın borular”dır.

(2) Bahse konu GTİP’ler, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için yapılan başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından BAE ve Hindistan menşeli 7303.00.10.00.11, 7303.00.10.00.12, 7303.00.90.00.11, 7303.00.90.00.12 GTİP’leri altında kayıtlı “dökme demirden ince ve kalın borular”a yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.