İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/31)

 İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/31)
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/29) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda alınan kesin önlem kararının yürürlüğe konulmasıdır.
 
Karar
MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.
(2) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/22 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olandampinge karşı önlemin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun Kararı ve Bakan onayı ile aşağıda belirtilen şekilde uygulamaya devam etmesi ve yerli üreticilerden temin edilemeyen 7312.10.81.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan çelik kordlu konveyör band üretiminde kullanılmaya mahsus 7*7 veya 7*19 halat konstrüksiyonuna sahip ve kauçuk yapışabilmesi için çinko ile kaplanmış çelik kordların dampinge karşı önlemden muaf tutulmasına karar verilmiştir.
 
 (*)diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kauçukla kaplandığında ilgili ISO 15236 standartı ile belirlenen, en az (15 x halat çapı+15) Kg/Cm formülü kapsamında yapışma kuvvetine sahip olanlardan,
halat yapısı 7×7 ve halat  çapı en çok 3,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 10.3 Kn;1
halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 4,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 12,9 Kn;
halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 4,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 18,4 Kn;
halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 5,0 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 20,6 Kn;
halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 5,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 26,2 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 7,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 39,7 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,1 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 50,0 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 55,5 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 63,5 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 9,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 75,0 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 10,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 90,3 Kn;
halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 11,3 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 96,0 Kn
olan kaplanmış çelik halatlar hariçtir.
Uygulama
MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, 24 üncü maddede GTİP’i, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.
 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160714-8.htm