İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/29)8541.40.90.00.11 GTİP'li "Güneş Pili (Solar) (Bir modül halinde birleştirilmiş olsun olmasın) (Yalnız Güneş Panelleri)" isimli ürünün ithalatında damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/29)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Solartürk Enerji San.ve Tic. A.Ş. , Sunlego Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ve Zahit Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “Güneş pili (solar) (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın) (Yalnız güneş panelleri)” ürününün ithalatına ilişkin olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

 

Başvuru konusu ürün

MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 8541.40.90.00.11 GTİP altında kayıtlı “Güneş pili (solar) (bir modülhalinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın) (Yalnız güneş panelleri)”dir.

(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Süreler

MADDE 10 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 12 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.