İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/22)Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin (kesik elyaf ipliği)” ((Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç); 55.11)) ithalatında dampinge karşı 0,23 ila 0,80 ABD Doları/Kg arasında değişen tutarda kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin devamına karar verilmiştir.
Söz konusu GTP'te yer alan "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler" isimli  eşyalar için yapılan soruşturma sonucunda Tayvan Menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile ÇHC menşeli “diğer firmalar” dan ithal edilen ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/22)

 

Soruşturma

MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin (kesik elyaf ipliği)” ((Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç); 55.11)) ithalatında dampinge karşı 0,23 ila 0,80 ABD Doları/Kg arasında değişen tutarda kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin devamına karar verilmiştir.

Sonuç ve Karar

Sonuç

MADDE 9 – (1) Tayvan’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu sentetik ve suni devamsız liflerden iplikleri Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampingekarşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile ÇHC menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin ithalatında yürürlükte bulunan 0,80 ABD Doları/Kg tutarındaki dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

(2) Diğer taraftan, Tayvan’da yerleşik Formosa Chemicals and Fibre Corporation firmasının bahse konu önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyeti bulunmadığı ve üretimi Tayvan’daki fabrikasında gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Tayvan’da mukim Formosa Chemicals and Fibre Corporation firmasında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.

Karar

MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Tayvan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile ÇHC menşeli “diğer firmalar” dan ithal edilen ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Uygulama

MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin tamamı için tıklayınız.