İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/16)Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli 8418.69.00.10.00 G.T.İ.P'te yer alan "Chiller" isimli eşyanın aşağıdaki tabloda belirtilen oranda dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/16)

 

Soruşturma konusu ürün

MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün 8418.69.00.10.00 GTİP’li Chiller”dır.

(2) Ürün, soğutma ihtiyacı olan binalarda soğutmayı yapabilmek için sistem içindeki suyu soğutur. Soğutulan su pompa vasıtası ile klima santrali ve fancoil gibi cihazlara sevk edilir. Bu cihazların içerisinde bulunan eşanjör vasıtası ile ısı transferi sağlanarak hava ile mahal soğutulur. Soğutma grubunu oluşturan evoporatör, kompresör ve kondenserdenoluşan üç ana donanım vardır. Ürün, kapalı devre soğutucu gaz vasıtası ile gazın üç ana ekipmanda faz değişimi yaparak iklimlendirme sistemi veya proses sisteminde ihtiyaç duyulan suyu soğutur. Soğutma grupları evaporatör türüne göre hava soğutmalı ve su soğutmalı olarak ikiye ayrılırlar. Bu iki tür de kendi içlerinde vidalı ve scroll kompresörlü olarak adlandırılırlar.

Karar

MADDE 30 – (1) Soruşturma sonucunda ÇHC menşeli ithalatın dampingli olduğu, ÇHC’de yerleşik yerel ve uluslararası firmaların ölçek ekonomisinde üretim yaptığı ve küresel pazarda önemli paya sahip oldukları; ÇHC pazarındaki daralmaya karşın soruşturma konusu üründe üretim ve stok miktarlarının artmaya devam ettiği ve Türkiye pazarını iyi bilen ÇHC’li üreticilerin kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirebilecek kapasite ve stoklarının bulunduğu; mevcut durumun henüz kurulmuş olan YÜD üzerinde maddi zarar tehdidi oluşturduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 31 – (1) Gümrük idareleri, 30 uncu maddede gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, 30 uncu maddede bulunan tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.