İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/15)İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2016/15 sayılı Tebliğ ile ÇHC menşeli 7210.70.80.90.11 ve 7210.70.80.90.19 GTİP altında sınıflandırılan “boyalı saclar”  için Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/15)

 

Soruşturma

MADDE 4 – (1) Yerli üretici MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuru üzerine, ÇHC menşeli 7210.70.80.90.11 ve 7210.70.80.90.19 GTİP altında sınıflandırılan “boyalı saclar” için 23/7/2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/27) ile başlatılan ve Genel Müdürlük tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.

Değerlendirme ve Sonuç

Karar

MADDE 30 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her iki unsur arasındaki illiyet bağının mevcut olduğu ve Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalında görülen zararın hesaplanandamping marjından daha az oranda önlem uygulanmasıyla telafi edilebileceği tespit edilmiş olup İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Uygulama

MADDE 31 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde GTİP’i, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.