İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/48)Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün 9613.20.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan
“Doldurulabilen Gazlı Cep Çakmakları (Diğer Ateşleme Sistemli Olanlar)”dır.
Mevcut önlem
MADDE 4 – (1) 29/5/1998 tarihli ve 23356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 98/4) ile ÇHC menşeli “doldurulabilen gazlı cep çakmakları”nın ithalinde dampinge karşı
kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlemin 5 yıllık uygulama süresinin bitmesinden önce açılan ilk NGGS ise, 20/11/2004 tarihli ve 25646 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2004/25) ile nihayete erdirilmiştir. Söz konusu NGGS sonucunda önlemin 12 sent/adet’ten, 5 sent/adet’e
düşürülerek 5 yıl süre ile devam ettirilmesi karara bağlanmıştır. Müteakiben, mezkur önlemin 5 yıllık uygulama süresinin bitmesinden önce açılan ikinci NGGS, 31/10/2010 tarihli ve 27745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/27) ile sonuçlandırılmış ve önlemin aynı şekilde devam etmesi
karara bağlanmıştır.

 

GTİP

Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

9613.20.00.00.19

Doldurulabilen Gazlı Cep Çakmakları (Diğer Ateşleme Sistemli Olanlar)

Çin Halk Cumhuriyeti

0,05 ABD Doları/Adet

 

 

Uygulama
 
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürünler için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.
(2) ÇHC menşeli ithalatta uygulanan soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Yürürlük
MADDE 27– (1) Bu Tebliğ yayımı (28/10/2015) tarihinde yürürlüğe girer. 

Tebliğin tamamı için tıklayınız.