İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/35)

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/35)

 

Önlem konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Önlem konusu ürün, ÇHC, Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya menşeli 4011.50.00.00.00 ve 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni iç/dış lastikler (8714.92.10.00.00 GTİP’de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)”tir.

Karar

MADDE 25 – (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edilmiştir.

(2) Öte yandan, daha önce yürürlükte bulunan önlemlerde yer alan “8714.92.10.00.00 GTİP’de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç” ifadesinin uygulamasında Gümrük İdarelerinde yeknesaklık olmadığı gerekçesiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan resmî görüşe göre yürürlükte bulunan önlem tablosuna 8714.99.90.00.00GTİP’i eklenerek madde tanımının “Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’de yer alan dış lastikler veya 4013.20.00.00.00 GTİP’inde yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç) şeklinde yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

(3) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı (24/07/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


T
ebliğin tamamı için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150724-21.htm