İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/24)17 Kasım 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28824

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/24)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturmanın açılışı

MADDE 1 – (1) Trakya Cam Sanayii A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine Romanya menşeli “renksiz düz cam” için 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/24) ile başlatılan damping soruşturması Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalı

MADDE 3 – (1) Başvuru sahibi Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin (Trakya Cam) soruşturma döneminde soruşturma konusu ürünün Türkiye toplam üretiminin %81’ini oluşturduğu bu nedenle Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir. Diğer yerli üretici Düzce Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin (Düzce Cam) aynı zamanda soruşturma konusu ürünün ithalatçısı olduğu, ancak bu durumun söz konusu firmanın yerli üretici olma vasfını kaybetmesine sebep olmadığı belirlenmiştir. Yerli üretimin büyük bölümünü oluşturan Trakya Cam, söz konusu soruşturmada YÜD’yi oluşturduğu kabul edilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçısına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, şikâyetin gizli olmayan metnine ve soru formlarına erişim hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir. Diğer yerli üretici olan Düzce Cam benzer şekilde soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı belirlenen 8 ithalatçı firmadan 6’sı soru formunu cevaplandırmıştır.

(6) Soruşturma konusu ülkede yerleşik tek üretici/ihracatçı firma olan Saint-Gobain Glass Romania S.R.L. (St.Gobain) firması damping marjı hesabına esas teşkil eden temel bilgi ve belgeleri temin etmiştir. Bu çerçevede söz konusu firmanın işbirliğinde bulunduğu değerlendirilmiştir.

(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “nihai bildirim” 25 Eylül 2013 tarihinde Romanya’nın Ankara’daki Büyükelçiliği ve AB Türkiye Delegasyonu ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara, üretici/ihracatçıya ve yerli üreticilere iletilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili tarafların nihai bildirime yanıt verme süresinin uzatılması yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(8) Nihai bildirim sonrasında, tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve savlarını sözlü olarak da sunmalarınaimkan tanımak amacıyla tüm ilgili tarafların katılımı ile 11 Ekim 2013 tarihinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

(9) Üretici/ihracatçı firmanın, ithalatçıların, yerli üreticilerin, Avrupa Komisyonu’nun ve Romanya Büyükelçiliğinin soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrasında ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde İstanbul’da yerleşik yerli üretici Trakya Cam firması nezdinde 3-4 Nisan 2013 tarihlerinde, Romanya’da yerleşik üretici/ihracatçı StGobain firması nezdinde ise 23-26 Temmuz 2013 tarihlerinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma dönemi

MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2012-30/9/2012 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve değerlendirme için 1/1/2009-30/9/2012 arasındaki dönem zarar dönemi olarak belirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 7005.29 gümrük tarife alt pozisyonunda “Diğerleri” olarak tanımlanan “renksiz düz cam” dır.

(2) Söz konusu ürün, float teknolojisiyle üretilmektedir. Float üretimi, kum ve diğer hammaddelerin 1700°C’deeritilerek kalay banyosu üzerinde yüzdürülmesi ve kontrollü bir şekilde soğutularak düz cama dönüştürülmesi ilkesine dayanmaktadır. Fırından gelen 1100°C’deki cam, kalay banyosunda şekillendirilerek istenilen kalınlık ve genişliğe ulaştırılır. Daha sonra soğutma fırınına girerek taşımaya, stoklamaya ve işlemeye uygun hale gelmesi için bazı fiziksel özelliklere sahip olması sağlanır.

(3) Tüm cam uygulamaları için temel ürün olan renksiz düz cam büyük plakalar halinde üretilir ve kullanılacakları alanın özellikleri doğrultusunda kesilerek ve gerektiğinde ikincil işlem uygulanarak bitmiş ürün haline getirilir. Söz konusu cam, inşaat, otomotiv, beyaz eşya, mobilya, enerji, tarım vb. sektörlerde yalıtım camı, ayna, lamine cam, kaplamalı cam, boyalı cam, temperli cam, bombeli cam veya emaye baskılı cam olarak kullanılır. Soruşturma konusu ürün, boyama, kaplama vb. ikincil işlemler öncesi renksiz düz camdır. Söz konusu ürün 1,5 mm ile 12 mm arasında değişebilen çeşitli kalınlıklarda olabilmekte ve sabit en kalınlığı ile müşteri ve pazar talebine göre değişik boylarda kesilebilmektedir.

(4) Renksiz düz cam ürününde kullanılan başlıca hammaddeler; maden ürünleri, özel bağlayıcı polivinil butiral(PVB), gümüş nitrat, çinko selenit, feldspat, dolomit, doğalgaz, soda ve elektriktir.

(5) İlgili bazı taraflarca, YÜD’nin üretmediği kalınlıkta ürün tiplerinin bulunduğu, YÜD’nin ince ve kalın tipleri üretmediği belirtilmiştir. Ancak yapılan incelemede YÜD’nin her kalınlıkta camı üretebilecek teknoloji ve bilgiyi haiz olduğu anlaşılmıştır.

(6) Diğer taraftan, yine ilgili taraflarca soruşturma esnasında ve nihai bildirim sonrasında YÜD’nin ürettiği camların renginin yeşile kaçtığı, soruşturma konusu ürünün renginin daha berrak olduğu ve özellikle araba camları ve ayna yapımında kullanılacak renksiz düz camlar için bunun daha uygun olduğu belirtilmiştir. Ancak yapılan incelemelerde cam rengi farkının kullanım alanında farklılık yaratacak kadar belirgin olmadığı tespit edilmiştir.

Benzer ürün

MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satılan düz camların teknik ve fiziki özellikleri ile temel kullanım alanları itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir.

Benzer ürünün ithalatında uygulanan gümrük ve diğer vergiler

MADDE 9 – (1) Söz konusu ürüne uygulanan gümrük vergileri AB, serbest ticaret anlaşması yürürlükte bulunan ülkeler ve GTS ülkeleri için %0, diğer ülkeler için ise %2 oranındadır; KDV oranı ise %18’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 10 – (1) Romanya’da yerleşik StGobain firması soru formunu tam ve eksiksiz cevaplandırmıştır.

Temsil testi

MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmıştır. Buna göre, benzer ürün satışlarının miktar bazında Türkiye’ye satışlarının %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.

Normal ticari işlem testi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmıştır.

(2) Buna göre normal değer;

a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda;

1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, SD boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise SD boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.

b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde, SD boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.

c) Benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.

İç piyasa satışlarına dayanan normal değer

MADDE 13 – (1) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.

(2) StGobain firması, normal değer hesaplamasında belirli ürün tipleri için sadece kârlı satışların alındığını ancak kârlı satışların toplam satışların içerisindeki payının %80’in üzerinde olması nedeniyle kârlı kârsız tüm satışların alınması gerektiğini belirtmiştir. Söz konusu iddia üzerine yapılan inceleme neticesinde normal değer hesaplamasında gerekli düzeltme yapılmıştır.

Oluşturulmuş değer

MADDE 14 – (1) Oluşturulmuş normal değer, işbirliğine gelen firmadan temin edilen benzer ürünün tip bazında üretim maliyeti ile satış, genel ve idari giderler ile finansman giderine, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmüne göre, normal ticari işlemler çerçevesinde benzer ürün satışlarından elde edilen ağırlıklı ortalama kâr oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

İhraç fiyatının belirlenmesi

MADDE 15 – (1) İhraç fiyatı, ihracatçı firmaların Türkiye’ye satışlarında ilk bağımsız alıcının fiilen ödediği fiyat esasında belirlenmiştir.

(2) StGobain firması ve Avrupa Komisyonu toplam CIF ihraç değerinin belirlenmesinde maddi hata olduğunu belirtmiştir. Söz konusu iddia üzerine yapılan inceleme neticesinde gerekli düzeltme yapılmıştır.

Fiyat karşılaştırması

MADDE 16 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, ödeme koşulları, ticarî aşama farklılığı, indirimler, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

(3) StGobain firması ve Avrupa Komisyonu nihai bildirime cevaben iç piyasa satışlarında tüm alıcıların küçük ölçekli olduğunu, ancak yine de aralarında büyüklük farkı bulunduğunu, adil bir karşılaştırma yapılabilmesi için tüm iç piyasa satış fiyatlarının en büyük iç piyasa alıcısının fiyatı seviyesine getirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ancak, yerinde doğrulama soruşturması esnasında ve nihai bildirim sonrasında alınan görüşlerde söz konusu talebin belgelendirilememesi; ayrıca işlem bazında yapılan incelemede ise müşteriler arasında miktar bazında alım gücü farkının belirgin olmaması nedeniyle söz konusu talep kabul edilmemiştir.

(4) Diğer taraftan, iç piyasa satışları ile ihracat arasında ticari aşama ayarlaması için halihazırda iç piyasadaki küçük alıcılar ile Türkiye piyasasındaki büyük alıcıların aynı seviyeye getirilmesi amacıyla Türkiye’ye yapılan ihraç fiyatında tüm alıcılar için ve ilave olarak en büyük alıcılar için belgelendirilen oranlarda fiyat ayarlaması yapılmıştır.

(5) İhracatçı firma ve Avrupa Komisyonu nihai bildirime cevaben söz konusu firmanın yurt içi satışlarında yılsonu iadelerinin alınmadığını belirtmiştir. Yılsonu iadelere ilişkin olarak alınan talep gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturması esnasında belgelendirilmemesi nedeniyle doğrulanmadığından kabul edilmemiştir. Ancak, firmanın nihai bildirime cevaben sağladığı belgeler çerçevesinde konu yeniden değerlendirilmiş ve yapılan inceleme neticesinde firmanın yurt içi satış fiyatından yılsonu iadeleri düşülmüştür.

(6) Aynı firma, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışlarda öngörülebilirlilik indiriminin olduğunu, Türkiye’deki alıcıların siparişlerinde tutarlılık olması sebebiyle iç piyasadaki alıcılara kıyasla daha düşük fiyattan satış yapıldığını ve bu sebeple bir ayarlama yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Ancak, yapılan yerinde doğrulama soruşturması esnasında bahse konu öngörülebilirlilik indiriminin belgelendirilmemesi ve iç piyasadaki küçük alıcılar ile Türkiye piyasasındaki büyük alıcıların aynı seviyeye getirilmesini teminen yukarıda bahsedilen ayarlamanın halihazırda yapılmış olması nedeniyle söz konusu talep kabul edilmemiştir.

Damping marjları

MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Buna göre, StGobain firması için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjı %29,09 oranındadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zarara İlişkin Belirlemeler

İthalatın hacmi ve gelişimi

MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak ve nispi olarak artış olup olmadığı incelenmiştir. Söz konusu inceleme 2009-SD için yapılmıştır.

Ürünün genel ithalatı

MADDE 19 – (1) 2009 yılında 144.010 ton olan toplam renksiz düzcam ithalatı, 2010 yılında 162.528 tona çıkmış ve 2011 yılında 111.839 tona gerilemiştir. SD’de ise 107.688 ton olarak gerçekleşmiştir. Değer olarak ise 2009 yılında 44 milyon ABD Doları olan toplam renksiz düz cam ithalatı, 2010 yılında 54,5 milyon ABD Doları, 2011 yılında 44,6 milyon ABD Doları, SD’de ise 33,6 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı

MADDE 20 – (1) 2009 yılında Romanya’dan yapılan renksiz düz cam ithalatı 51.156 ton ile toplam ithalatın %36’sını, 2010 yılında 80.174 ton ile toplam ithalatın %49’unu, 2011 yılında 33.631 ton ile toplam ithalatın %30’unu,SD’de ise artarak 49.181 ton ile toplam ithalatın %46’sını oluşturmuştur. Değer olarak ise 2009 yılında 14,8 milyon ABD Doları olan Romanya menşeli ithalat, 2010 yılında 25 milyon ABD Doları, 2011 yılında 11,3 milyon ABD Doları, SD’deise 12,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşerek önemli ölçüde artış göstermiştir.

Ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı

MADDE 21 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat, 2009 yılında 92.855 ton ile toplam ithalatın %64’ünü, 2010 yılında 82.316 ton ile toplam ithalatın %51’ini, 2011 yılında 78.208 ton ile %70’ini, SD’de ise 58.507 ton ile %54’ünü oluşturmuştur. Değer olarak ise 2009 yılında 29,1 milyon ABD Doları olan üçüncü ülke ithalatı, 2010 yılında 29,5 milyon ABD Doları, 2011 yılında 33,2 milyon ABD Doları ve SD’de 21,1 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Dampingli ithalatın pazar payındaki değişim

MADDE 22 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin, ithalat ile Türkiye üretiminin tamamını oluşturan Trakya Cam ile Düzce Cam’ın iç piyasa satışlarının toplamından oluştuğu kabul edilmiştir. Hesaplama için alınan dönem, 2009-SD’yi kapsayan zarar inceleme dönemidir.

(2) StGobain firması ve Avrupa Komisyonu pazar payı hesaplamalarında 2012 yılı için tam yıl ithalat verilerinin yayımlanmış olmasına rağmen yalnız Ocak-Eylül dönemine ait verilerin kullanılmasının tarafsız değerlendirmeye aykırı olduğunu, gerçekleşen tam yıl verilerinin alınması gerektiğini belirtmiştir. Ancak, soruşturmanın 27 Kasım 2012 tarihinde başlatılması nedeniyle damping belirlemesine ilişkin dönemin 2012 (Ocak-Eylül) olarak belirlenmesi ve damping ile zarar arasındaki illiyet bağının sağlıklı kurulabilmesini teminen zarar dönemi ile soruşturma döneminin aynı tarihte tamamlanması amacıyla zarar inceleme dönemi 2009-2012 (Ocak-Eylül) olarak belirlenmiştir. Pazar paylarına ilişkin değerlendirme söz konusu tarih aralığında gerçekleşen veriler üzerinden yapılmıştır.

(3) Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu Düzce Cam’ın şikayetçi firma olmaması nedeniyle YÜD’nin pazar payı analizine dahil edilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Anılan iddia değerlendirilmiş ve 2010 yılında faaliyete başlayan Düzce Cam’ın pazar payı dağılımı üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla hem toplam Türkiye satışlarının pazar payı (Düzce Cam dahil) hem de YÜD’nin pazar payı (Düzce Cam hariç) hesaplanmıştır.

(4) Bu kapsamda 2009 yılında %81 olan toplam yurt içi satışların pazar payı, takip eden yıllarda sırasıyla yine %81, %88 ve %85 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’nin 2009 yılında %81 olan pazar payı takip eden yıllarda sırasıyla %70, %69 ve %66 olarak gerçekleşmiştir. Romanya’dan gerçekleşen ithalatın pazar payı ise 2009 yılında %7 iken, takip eden yıllarda sırasıyla %9, %3 ve %7 olarak gerçekleşmiştir.

İthalat fiyatlarının gelişimi

MADDE 23 – (1) Toplam ithalatın ortalama CIF birim fiyatları 2009 yılında 305,5 ABD Doları/Ton, 2010 yılında 335 ABD Doları/Ton, 2011 yılında 399 ABD Doları/Ton, SD’de ise 312 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

(2) Romanya menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama CIF birim fiyatı, 2009 yılında 290 ABD Doları/Ton, 2010 yılında 312 ABD Doları/Ton, 2011 yılında ise 337 ABD Doları/Ton, SD’de ise 254 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

(3) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın ortalama CIF birim fiyatları 2009 yılında 314 ABD Doları/Ton iken, 2010 yılında 358 ABD Doları/Ton, 2011 yılında 425 ABD Doları/Ton, SD’de ise 360 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

Dampingli ithalatın YÜD fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 24 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın YÜD’ninsatış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken işbirliğine gelen ihracatçı firma bazında fiyat kırılması miktar ve oranları hesaplanmıştır. İhracatçı firma için fiyat kırılması SD için hesaplanmıştır.

Fiyat kırılması

MADDE 25 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’nin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.

(2) Fiyat kırılması analizinde, soruşturmada işbirliğine gelen ve soruşturma konusu ülkede yerleşik tek düz cam üreticisi olan StGobain firmasının SD için alınan verileri kullanılmıştır. Söz konusu firmada yapılan yerinde incelemede Türkiye’ye yaptığı ihracatın tamamının doğrudan büyük alıcılara yapıldığı, dolayısıyla miktar indirimleri içerdiği belirlenmiştir. Fiyat karşılaştırmasının aynı aşamada yapılmasını teminen YÜD için yapılan fiyat hesaplamasında tüm satışların aynı büyüklükteki alıcılara yapıldığı varsayılmış olup, söz konusu alıcılara uygulanan fiyat politikası esas alınmıştır.

(3) StGobain firması ve ithalatçı firmalar, StGobain firmasının Türkiye piyasasında fiyat kırılmasına sebep olmadığını, yapılan karşılaştırmada aynı büyüklükteki alıcılar için uygulanan satış fiyatının alınması gerektiğini iddia etmiştir. Söz konusu iddialar üzerine yapılan inceleme neticesinde, YÜD’nin en büyük alıcılara ilave indirim uyguladığı anlaşılmış olup, yapılan fiyat karşılaştırmasında aynı ticari aşamanın ve aynı büyüklükteki alıcılara yönelik uygulanan fiyat politikasının geçerli olmasını teminen gerekli düzeltme yapılmıştır.

(4) StGobain firması ayrıca, YÜD’nin fiyat kırılması analizinde sadece Trakya Cam firmasının verilerinin alındığını Düzce Cam firmasının verilerinin kullanılmadığını, bunun tarafsız değerlendirmeye aykırı olduğunu, Düzce Cam verilerinin de kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Ancak, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde de belirtildiği üzere söz konusu soruşturmada YÜD’yi Trakya Cam firmasının oluşturduğu kabul edilmiş olup, talep kabul edilmemiştir.

(5) Bu çerçevede soruşturma konusu ürün ihracatına konu tüm tipleri için ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatının üzerine işbirliğinde bulunan ithalatçılardan alınan ithalat masraf bilgileri çerçevesinde ağırlıklı ortalama kullanılarak hesaplanan %8,98 ithalat ve diğer masraflar CIF fiyata ilave edilerek soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Söz konusu fiyat, YÜD’nin tüm tipleri için hesaplanan ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı ile karşılaştırılmıştır. Bu çerçevede StGobain firmasından yapılan ithalatın YÜD fiyatını %18 oranında kırdığı belirlenmiştir.

(6) Diğer taraftan, StGobain firmasının SD için ticarete en çok konu olan 4 mm kalınlığındaki düz cam için fiyat kırılması hesaplanmıştır. Benzer şekilde söz konusu ürün tipinin ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatının üzerine işbirliğinde bulunan ithalatçılardan alınan ithalat masraf bilgileri çerçevesinde ağırlıklı ortalama kullanılarak hesaplanan %8,98 ithalat ve diğer masraflar CIF fiyata ilave edilerek soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Söz konusu fiyat, YÜD’nin 4 mm düz cam için ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı ile karşılaştırılmıştır. Bu çerçevede StGobain firmasından yapılan 4 mm düz cam ithalatın YÜD fiyatını %16 oranında kırdığı belirlenmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 26 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde başvuru sahibi Trakya Cam firmasının soruşturma konusu ürüne ilişkin 2009 yılı ile SD arasında gerçekleşen verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın YÜD’nin ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde YÜD’nin üretim, satış, pazar payı, yurt içi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar, istihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, büyüme, sermaye artışı, net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir.

(2) StGobain firması YÜD’nin zarar analizinde sadece Trakya Cam firmasının verilerinin alındığını Düzce Cam firmasının verilerinin kullanılmadığını, bunun tarafsız değerlendirmeye aykırı olduğunu, Düzce Cam verilerinin de kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Ancak, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde de belirtildiği üzere söz konusu soruşturmada YÜD’yi Trakya Cam firmasının oluşturduğu kabul edilmiş olup, kabul edilmemiştir.

(3) Zarar incelemesi için esas alınan dönem için yapılan analizinde eğilimi görebilmek amacıyla 2012 yılının ilk 9 aylık dönemini oluşturan SD verileri 12 aya yansıtılmıştır. TL bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve 2009 yılı esas alınarak endekslenmiştir.

a) Üretim;

1) YÜD’nin soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 118, 137 ve 106 olarak gerçekleşmiştir.

b) Yurt İçi Satışlar;

1) YÜD’nin soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla yine 100, 110 ve 103 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında 100 olan yurt içi satış hâsılat endeksi ise takip eden yıllarda gerileyerek sırasıyla 95, yine 95 ve 83 olarak gerçekleşmiştir.

c) İhracat;

1) YÜD’nin soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 137, 138 ve önemli ölçüde düşerek 49 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında 100 olan ihracat hâsılat endeksi ise takip eden yıllarda sırasıyla 136, 149 ve yine önemli ölçüde düşerek 49 olarak gerçekleşmiştir.

ç) Pazar Payı;

1) YÜD’nin soruşturmaya konu üründe yurt içi pazar payı 2009 yılında %81 iken, takip eden yıllarda sırasıyla %70, %69 ve %66 olarak gerçekleşmiştir.

d) Stoklar;

1) YÜD’nin soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan stok miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 101, 228 ve 235 olarak gerçekleşerek önemli ölçüde artmıştır.

e) Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO);

1) YÜD’nin soruşturmaya konu üründe üretim kapasitesi 2009-2012 döneminde aynı seviyede seyretmiştir. KKO endeksi ise 2009 yılında 100 olarak kabul edildiğinde takip eden yıllarda sırasıyla 118, 137 ve 106 olarak gerçekleşmiştir.

f) İstihdam;

1) YÜD’nin soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan idari personel sayısı endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 70, 74 ve yine 70 olarak gerçekleşirken, 2009 yılında 100 olan direkt işçi sayısı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 77, 91 ve 88 olarak gerçekleşmiştir.

g) Ücretler;

1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2009 yılında 100 olan üretiminde çalışan işçilerin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 102, 99 ve 92’ye gerilemiştir.

ğ) Verimlilik;

1) YÜD’nin soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 154, 151 ve 121 olarak gerçekleşmiştir.

h) Yurt İçi Fiyatlar;

1) YÜD’nin soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyatı endeksi takip eden yıllarda önemli ölçüde düşerek sırasıyla 96, 94 ve 88 olarak gerçekleşmiştir.

ı) Maliyetler;

1) YÜD’nin soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 79, 75 ve 86 olarak gerçekleşmiştir.

i) Kârlılık;

1) YÜD’nin soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan birim kârlılık endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 166, 150 ve 76 olarak gerçekleşmiştir.

j) Nakit Akışı;

1) YÜD’nin soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan nakit akışı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 137, 132 ve 67 olarak gerçekleşmiştir.

k) Net Kârlılık, Özkaynakların Kârlılığı ve Yatırım Hâsılatı;

1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 yılında 100 olan net kârlılık (Net Kâr/Net Satış) endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 269, 245 ve 94 olarak gerçekleşmiştir.

2) 2009 yılında 100 olan özkaynak kârlılığı (Kâr/Özkaynak) endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 287, 262 ve 91 olarak gerçekleşmiştir.

3) 2009 yılında 100 olan yatırım hâsılatı (Kâr/Aktif Toplamı) endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 309, 285 ve 95 olarak gerçekleşmiştir.

l) Büyüme;

1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 yılında 100 olan aktif büyüklüğü takip eden yıllarda sırasıyla 97, 100 ve 106 olarak gerçekleşmiştir.

m) Öz Sermaye Artışı;

1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 yılında 100 olan öz sermaye endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 105, 109 ve 111 olarak gerçekleşmiştir.

n) Yatırımlardaki Artış;

1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2009 yılında 100 olan tevsi yatırımlar endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 80, 96 ve 31; yenileme yatırımları ise 2009 yılında 100 alındığında takip eden yıllarda sırasıyla 105, 109 ve 111 olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) Yapılan incelemede, YÜD’nin üretim, kapasite kullanım oranı ve satışlarında 2011 yılına kadar bir iyileşme görülürken, özellikle SD’de belirgin bozulma yaşandığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, YÜD’nin yurt içi satış fiyatlarının tüm zarar inceleme dönemi boyunca düşüş gösterdiği belirlenmiştir. Yurt içi satışların birim ürün kârında, toplam ürün kârlılığında ve ürün nakit akışında özellikle SD’de ciddi bozulmalar yaşandığı görülmüştür.

(2) Romanya’dan SD’de yapılan dampingli ithalatın YÜD’nin yurt içi satış fiyatlarını kırdığı ve YÜD’nin yurt içi piyasada pazar kaybettiği tespit edilmiştir.

(3) Diğer taraftan, YÜD’nin faaliyet giderlerinde genel artış gözükürken, özellikle 2010 ve 2011 yıllarında kambiyo gelirlerinin önemli seviyede artması soruşturma konusu ürüne düşen finansman giderlerinin toplam ticari maliyetler üzerinde olumlu etki yaratmasına ve dolayısıyla ürün karlılığının olumlu seyretmesine sebep olduğu değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, esas faaliyetlere ilişkin maliyetlerin arttığı ve esas faaliyet karlılığının inceleme dönemi boyunca düştüğü anlaşılmıştır.

(4) YÜD’nin bütün faaliyetlerine ilişkin veriler incelendiğinde, net satışlar ve brüt karlılıkta iyileşme gerçekleşirken, net dönem karlılığında SD’de bozulma yaşandığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, aktif büyüklük,özsermaye ve yatırımlarda tüm zarar inceleme dönemi boyunca iyileşme görüldüğü belirlenmiştir.

(5) YÜD’nin bütün faaliyetlerine ilişkin olarak finansal oranlar değerlendirildiğinde ise net kârlılığında, öz kaynak kârlılığında ve yatırım hasılatı oranında 2011 yılına kadar olumluluk görülürken, SD’de bozulmanın yaşandığı belirlenmiştir.

(6) Söz konusu veriler neticesinde, YÜD’de soruşturma konusu üründe özellikle SD’de maddi zararın mevcut olduğu tespit edilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın zarar üzerindeki etkisi

MADDE 28 – (1) Zarar döneminde soruşturmaya konu olan ülke menşeli ithalatın önemli miktarda dampingliolduğu ve YÜD fiyatlarını kırdığı tespit edilmiştir.

(2) Diğer taraftan, zarar inceleme döneminde tüketim artış gösterirken YÜD’nin pazar payı %18, üçüncü ülkelerin pazar payı ise %33 düşmüş, soruşturma konusu ülkenin pazar payı ise %2 artmıştır.

(3) Öte yandan, özellikle SD’yi yansıtan 2011-2012 arası değişimde YÜD’nin pazar payı %4 azalırken, üçüncü ülke menşeli ithalatın pazar payı %3, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın pazar payı ise %100 oranında artış göstermiştir. Bu durum, özellikle SD’de dampingli ithalatın önemli ölçüde Türkiye piyasasına nüfuz ettiğini, üçüncü ülke ve YÜD’nin pazar paylarını ele geçirdiğini göstermektedir.

(4) Bu tespitler ışığında, zarar inceleme döneminde mutlak ve nispi olarak miktar ve değer bazında artış gösterendampingli ithalat nedeniyle özellikle SD’de YÜD’nin ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu, dampingli ithalatın seyri ile YÜD’deki olumsuz gelişmelerin eş zamanlı seyretmesi nedeniyle YÜD’de görülen zararın dampingli ithalattan kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

Zarara neden olabilecek diğer unsurlar

MADDE 29 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri gereğince, YÜD’de maddi zarara yol açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar aşağıda incelenmiştir.

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 30 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat miktar ve değer olarak zarar inceleme dönemi boyunca düşüş göstermiş, ortalama birim fiyatları ise genel ithalatın ortalama birim fiyatlarının üstünde seyretmiştir. Öte yandan, söz konusu dönemde üçüncü ülkelerin pazar payında düşüş yaşandığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, İsrail’den yapılan ithalat özellikle SD’de önemli ölçüde artış göstermiştir. İsrail menşeli ithalatın soruşturma konusu ülke menşeli ithalat ile doğrudan rekabet halinde olduğu değerlendirilmiş olmasına rağmen, söz konusu ülkeden yapılan ithalatın ortalama birim fiyatları Romanya menşeli ithalatın ortalama birim fiyatlarının üzerinde kaldığı belirlenmiştir.

İhracat performansındaki düşüş

MADDE 31 – (1) YÜD’nin 2009-2011 yıllarında artış gösteren ihracatın 2012 yılında düştüğü belirlenmiş olup, yapılan incelemede söz konusu düşüşün Trakya Cam firmasının ihracatını Bulgaristan’da faaliyete soktuğu düz cam hattı üzerinden yapmaya başlaması sebebiyle gerçekleştiği anlaşılmıştır. İhracatın SD’de ülke dışındaki bir fabrikadan yapılmaya başlanması üretim ve kapasite kullanım oranında düşüşe sebep olsa da, yurt içi satışlarda düşüş, üretimdeki düşüşe rağmen stok seviyesinde önemli artış ve yurt içi karlılıkta önemli düşüş yaşanması nedeniyle ihracattaki düşüşün dampingli ithalat ile maddi zarar arasındaki nedensellik bağını ortadan kaldırmadığı belirlenmiştir.

(2) StGobain firması ve Avrupa Komisyonu YÜD’de özellikle SD’de meydana gelen zararın önemli ölçüde Avrupa’da yaşanan genel ekonomik kriz nedeniyle firmaların ihracat performansındaki düşüşten kaynaklandığını, zararın kendilerinin Türkiye’ye yaptığı ihracat kaynaklı olmadığını belirtmiştir. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere, ihracattaki düşüşün dampingli ithalat ile maddi zarar arasındaki nedensellik bağını ortadan kaldıracak seviyede olmadığı belirlenmiştir.

İç rekabetin etkisi

MADDE 32 – (1) Zarar inceleme dönemi içerisinde faaliyete başlayan Düzce Cam firmasının YÜD’nin ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Yapılan incelemede söz konusu firmanın yurt içi satışlarda pazar payı elde ettiği, zarar inceleme dönemi boyunca Düzce Cam firmasının verileri ile beraber yurt içi satışların pazar payının %5 arttığı tespit edilmiştir. Ancak yapılan inceleme neticesinde, söz konusu firmanın YÜD’nin fiyatlarının önemli ölçüde altında fiyat belirlemediği değerlendirilmiştir. Diğer taraftan, dampingli ithalatın önemli ölçüde artış gösterdiği ve zararın belirginleştiği SD’de bir önceki yıla göre Düzce Cam’ın %6 oranında pazar payı kaybettiği belirlendiğinden, söz konusu firmanın da dampingli ithalat nedeniyle pazar payı kaybına uğradığı belirlenmiştir. Genel değerlendirme sonucu, yaşanan iç rekabetin YÜD’de meydana gelen zarar ile dampingli ithalat arasındaki nedensellik bağını ortadan kaldıracak seviyede olmadığı anlaşılmıştır.

(2) StGobain firması ve Avrupa Komisyonu Trakya Cam’ın durumunun Düzce Cam’ın yarattığı iç rekabet nedeniyle bozulmaya başladığını, Trakya Cam’da meydana gelen zararın büyük bölümünün Düzce Cam’ın düşük fiyatlı satışları ile başladığını belirtmiştir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere, yapılan değerlendirmede piyasada iç rekabet yaşansa da bunun YÜD’de meydana gelen zarar ile dampingli ithalat arasındaki nedensellik bağını ortadan kaldırmadığı anlaşılmıştır.

Diğer unsurların etkisi

MADDE 33 – (1) Yapılan incelemede soruşturmaya konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılanmasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı; soruşturmaya konu ülkelerde üretilen benzer ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.

(2) Soruşturma döneminde soruşturmaya konu ürünün ithalatında ve ihracatında Türkiye’de ve soruşturmaya konu ülkelerde ticareti kısıtlayıcı bir gelişmenin gerçekleşmediği tespit edilmiştir.

(3) YÜD’nin zarar inceleme döneminde verimliliğinin arttığı, meydana gelen zararın iç dinamiklerden kaynaklanmadığı belirlenmiştir.

(4) StGobain firması Avrupa’da yaşanan ekonomik krizin özellikle 2012 yılında düz cam sektörü üzerinde olumsuz etki yarattığını, Türkiye’deki düz cam sanayii dahil Avrupa’daki tüm düz cam üretici firmaların krizden olumsuz etkilendiğini ve bazılarının hatlarını kapatmak zorunda kaldıklarını, YÜD’de yaşanan zararın önemli ölçüde söz konusu krizden kaynaklandığını belirtmiştir. Ancak yapılan incelemede Avrupa’da yaşanan ekonomik kriz firmalar üzerinde olumsuz etki yaratsa da, özellikle Avrupa piyasasının daralması nedeniyle Romanya’da yerleşik ihracatçı firmanın Türkiye piyasasına yönelerek dampingli ihracat gerçekleştirdiği değerlendirilmiştir.

(5) Yapılan inceleme neticesinde, Romanya menşeli dampingli ithalat dışında diğer bilinen unsurlardan herhangi birinin YÜD’de tespit edilen maddi zarar ile dampingli ithalat arasındaki illiyet bağını ortadan kaldıracak düzeyde olmadığı belirlenmiştir.

ALTINCI BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Karar

MADDE 34 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında “daha az vergi kuralı” uygulanarak karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem

(CIF Bedelin %)

7005.29

Diğerleri

Romanya

Saint-Gobain Glass Romania S.R.L.

%16

Diğerleri

%25

 

Uygulama

MADDE 35 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.