İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/22)14 Kasım 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28821

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/22)

Başvuru

MADDE 1 – (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Naksan Plastik ve Enerji  Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti (Vietnam) menşeli “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat”ın ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

(2) Söz konusu şikayet, RAD Tekstil  San. ve Tic. A.Ş., Ekonet Tekstil  San.ve Tic. A.Ş. ve CNC Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. tarafından da desteklenmiştir.

Önleme tabi madde

MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.00, 3926.90.97.90.19, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00, 5903.90.91.90.00 ve 6306.12.00.00.00 numaralı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında yer alan “Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat”tır.

(2) Bahse konu GTİP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı değildir.

Mevcut önlem

MADDE 3 – (1) ÇHC ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11,  3921.90.60.00.13, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00GTİP’leri altında yer alan “polietilen veya polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat” için15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/33 sayılı Tebliğ ile ÇHC menşeli olanlar için 1,06 ABD Doları/kg ve Vietnam menşeli olanlar için de 1,16 ABD Doları/kg seviyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Buna ek olarak, 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/28) ile 2008/33 sayılı Tebliğ’in 25 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe

Ülke

Dampinge

Karşı Önlem

3921.90.60.00.11

Polietilen ve polipropilenden mamul şerit

veya benzerlerinden dokunmuş mensucat

ÇHC

1,06 ABD

Doları/Kg

3921.90.60.00.13

3926.90.92.00.00

3926.90.97.90.19

Vietnam

1,16 ABD

Doları/Kg

5407.20.11.90.00

5407.20.19.90.00

5903.90.91.90.00

6306.12.00.00.00

 

(3) Öte yandan, önleme tabi 3926.90.97.90.19 numaralı GTİP 30/12/2012 tarihli ve 28513 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler sonucunda 3926.90.97.90.18 olarak değiştirilmiştir. Söz konusu GTİP değişikliği 31/1/2013 tarihli 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/1 sayılı Tebliğ ile duyurulmuştur.

Gerekçe

MADDE 4 – (1) ÇHC ve Vietnam menşeli bahse konu ürüne yönelik meri önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/2 sayılı Tebliğ ile mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin Mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.

(2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC ve Vietnam menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 5 – (1) Nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC ve Vietnam menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) ÇHC ve Vietnam menşeli ithalatta uygulanan soruşturmaya konu mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(3) Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda yürürlükte bulunan önlemlerin kaldırılmasına, devamına veya değiştirilerek uygulanmasına karar verilebilir.

(4) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC ve Vietnam’da soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 8 inci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin bilinen yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

(2) Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve soruşturma konusu ülkelerde yerleşik üretici/ihracatçıların kendileri için hazırlanan soru formlarını Ekonomi Bakanlığına ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(3) Ayrıca ÇHC ve Vietnam’ın Ankara’daki Büyükelçiliklerine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 8 – (1) Soru formlarını cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formlarında istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğin 7 nci maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşlerini, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 22-26/ 212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: [email protected]

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.