İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/10) (R.G: 05.05.2013-28638)İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/10) (R.G: 05.05.2013-28638)

      Tebliğin konusu; 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) altında yer alan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalinde uygulanan dampinge karşı önlem ile ilgili açılan soruşturma sonucunda, yürürlükte olan önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edilmesi vesilesiyle, dampinge karşı önlemin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmesidir.

              Zaten daha evvelinde de oranlar ve gtipler aynıydı. Uygulama kriterleri aynen muhafaza edilmiş oldu.

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı

Önlem (CIF

bedelin %’si)

 

55.13

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

Çin Halk Cumhuriyeti

87

 

55.14

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

55.15

Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat

55.16

Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat

Tebliğ, yayımı tarihinde(05.05.2013) yürürlüğe girecektir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.