İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2016/7)İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/7)

 

 

5201.GTP’li ABD menşeli “karde edilmemiş veya penyelenmemiş pamuk” için 18/10/2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/33) ile Bakanlık tarafından re’sen başlatılan damping soruşturması tamamlanmıştır.

Karar

MADDE 33 – (1) Soruşturma konusu ürün tekstil sektörünün önemli bir hammaddesi niteliğinde stratejik bir üründür. Bu kapsamda, Kanunun 7 nci ve 13 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde zararı ortadan kaldıracak daha az oranlı bir önlem uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

(2) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

  

Uygulama

MADDE 34 – (1) Gümrük idareleri, 33 üncü maddede gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ yayımı (17/04/2016) tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.