İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2016/6)İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/6)
 

Sonuç
MADDE 9 – (1) Vietnam ve Malezya’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu paslanmaz çelik boruları Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4) ile ÇHC ve Tayvan menşeli paslanmaz çelik boru ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemi (CIF bedelin %7,98’i ila %25,27’si) etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.
(2) Vietnam’da yerleşik Inox Hoa Binh JSC, Sonha International Corporation ve OSS Dai Duong International JSC firmaları ile Malezya’da yerleşik Hoto Stainless Steel Industries Sdn. Bhd. firmasının bahse konu önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Vietnam’da mukim Inox Hoa Binh JSC, Sonha International Corporation ve OSS Dai Duong International JSC firmaları ile Malezya’da yerleşik Hoto Stainless Steel Industries Sdn. Bhd. firmasında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.
Karar
MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Vietnam ve Malezya menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4) ile ÇHC menşeli ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)

7306.40.20.90.00

Diğerleri

Vietnam

Inox Hoa Binh JSC

0

Sonha International Corporation

0

OSS Dai Duong International JSC

0

7306.40.80.90.00

Diğerleri

Diğerleri

25,27

Malezya

Hoto Stainless Steel Industries Sdn. Bhd.

0

7306.61.10.00.00

Paslanmaz
çelikten olanlar

Diğerleri

25,27

 
(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4) ile ÇHC ve Tayvan menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.
Uygulama
MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı (18/03/2016) tarihinde  yürürlüğe girer.

 

Tebliğin tamamı için tıklayınız
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz