İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/44)8515.39 GTP’de yer alan 13 Kg altındaki kaynak makinelerinin Çin halk Cumhuriyeti Menşeli olanların ve belirtilen üretici/ihracatçı firmalardan Türkiye’ye ithal edilmesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (2015/44)

Karar ve Uygulama

Karar

MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, soruşturmaya konu ülke menşeli ithalatın dampingli olduğu ve yerli üretim dalı üzerinde maddi zarara yol açtığı ve her iki unsur arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün ve benzer ürünün kullanım alanları, piyasa yapısı, rekabet koşulları da dikkate alınarak Kanunun 7 nci maddesinde düzenlenen “daha az önlem uygulaması” temelinde İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararıyla ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda GTP’si, madde tanımı, menşei ve üretici/ihracatçı firma ticaret unvanı ifade edilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında, tabloda belirtilen miktarlarda dampingekarşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Uygulama

MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyonu, madde tanımı; menşe ülkesi ve üretici/ihracatçı firma ticaret unvanı belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, Tebliğin 24 üncü maddesinde bulunan tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil eder.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı (16/09/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğin tamamına ulaşmak için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150916-4.htm