İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ28 Eylül 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28779

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/18)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) 3701.30.00.00.29 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında yer alan “alüminyumdan mamul hassaslaştırılmış ofset baskı kalıpları” için 15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/32) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli ithalata yönelik 2,65 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konmuştur.

(2) 31/12/2010 tarihli ve 27802 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/20) kapsamında mevcut önlemin etkinliğinin takibine ilişkin yapılan incelemelerde, ÇHC’ye yönelik yürürlükte olan önlemin Malezya üzerinden etkisiz kılındığına yönelik bulgulara ulaşılmıştır.

(3) Bu çerçevede, mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delillerin bulunması üzerine 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/26) ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ile 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine, soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.

(2) Bu süreç içerisinde ilk etapta bir üretici/ihracatçı firma ve on dokuz ithalatçı firma soru formuna cevap vermiştir.

(3) FUJIPLATES MANUFACTURING SDN BHD unvanlı ihracatçı firma, soru formunu ilk etapta eksik doldurmuş olup firmaya eksikliklerini tamamlaması için süre verilmiştir. Firma tarafımıza tekrar iletmiş olduğu cevapta eksikliklerini tamamlamıştır. Fakat soruşturma kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin doğrulanması amacıyla düşünülen yerinde doğrulama soruşturması firmanın olumsuz cevabı nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Bu bağlamda, Yönetmelik’in26 ncı maddesi çerçevesinde söz konusu firma işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılara, ürünün ilgili ülkede yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ilgili ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine ilgili soru formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim, ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine iletilmiş olup taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 5 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2008-30/11/2012 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.   

İKİNCİ BÖLÜM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli ofset baskı kalıplarına uygulanan dampinge karşı önlemin Malezya üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Yapılan incelemede, soruşturma konusu ürünün dampinge karşı önleme tabi ÇHC ve Türkiye ile Malezya ve Türkiye arasındaki ticaretinin gerçekleştirilme seyrinde önlemin yürürlüğe girmesini müteakiben önemli değişiklikler gözlemlenmiştir. ÇHC menşeli ofset baskı kalıbı ithalatında keskin düşüşler gerçekleşirken, Malezya menşeli ithalatta ani ve önemli artışlar belirlenmiştir.

(3) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 7 – (1) Ülkemizin ofset baskı kalıbı ithalatı, 2009 yılında 14,7 milyon metrekare, 2010 yılında 18,2 milyon metrekare, 2011 yılında 19,5 milyon metrekare, 2012 yılı itibariyle ise 19,3 milyon metrekare olarak gerçekleşmiştir.

(2) Soruşturma konusu üründe 2008 yılı ve öncesinde Malezya’dan hiç ithalat bulunmazken, 2009-2011 yılları arasını kapsayan 3 yıllık dönemde toplam ithalat içinde Malezya’dan yapılan ithalatın payı sırasıyla %10, %9,8 ve %10 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran 2012 yılında ise %16,7’ye yükselmiştir.

(3) Öte yandan soruşturma konusu ürünün toplam ithalatı içinde ÇHC’den yapılan ithalatın payı 2007 yılında %32,1, 2008 yılında ise %31,9 iken, 2008 yılından sonra çok keskin bir düşüş göstererek 2009-2012 dönemindeki dört yıllık süre boyunca %0 olarak gerçekleştirmiştir.

(4) Söz konusu ofset baskı kalıplarının ticaretinde gözlemlenen bu önemli değişim, 2008 yılının sonunda dampingönleminin yürürlüğe konulmasını müteakiben gerçekleşmiştir. 

Önlemin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 8 – (1) Soruşturma sürecinde tespit edilen bilgi, belge ve bulgular ışığında Malezya’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu ofset baskı kalıplarını Türkiye’ye ihraç eden firmaların mevcut önlemi etkisiz kıldığı tespit edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Sonuç

MADDE 9 – (1) Malezya’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu ofset baskı kalıplarını Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/32) ile ÇHC menşeli alüminyumdan mamul hassaslaştırılmış ofset baskı kalıbı ithalinde 2,65 ABD Doları/kg tutarında yürürlüğe konmuş olan dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Karar

MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Malezya menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/32) ile yürürlüğe konulmuş olan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

 

GTİP

MADDE İSMİ

MENŞE VE/VEYA

ÇIKIŞ ÜLKESİ

DAMPİNGE KARŞI

ÖNLEM MİKTARI

3701.30.00.00.29

Alüminyumdan mamul hassaslaştırılmış ofset baskı kalıpları

Malezya

2,65 ABD Doları/kg

 

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/32) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Uygulama

MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130928-4.htm