İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2013/11)-RG: 29.06.2013-2869229 Haziran 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28692

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/11)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2014 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler ile sübvansiyona karşı telafi edici önlemin ilanını kapsamaktadır.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler ile sübvansiyona karşı telafi edici önlem

MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemler ile sübvansiyona karşı telafi edici önlemin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

G.T.İ.P. *

Ürün

Menşe veya

İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve No’su

Tebliğ

No

Önlemin Bitiş Tarihi

5508

5509

5510

5511

(5509.52,5509.61,5509.91, 5510.20 haric)

Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler

Çin Halk

Cumhuriyeti

12.1.2009/27108

2009/1

12.1.2014

Endonezya

Malezya

 

3920.62.19.00.00

 

 

 

Diğerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

22.3.2009/27177

2009/8

22.3.2014

 

 

3920.69.00.00.00

 

 

 

Diğer poliesterlerdenolanlar

3921.90.10.00.00

 

Diğerleri

5603.14

 

Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmişdokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat

 

Çin Halk Cumhuriyeti

18.4.2009/27204

 

2009/12

 

18.4.2014

 

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)

Hindistan

 

 

18.4.2009/27204

2009/13

18.4.2014

 

 

Çin Tayvanı

 

 

 

Tayland

 

4007.00

Vulkanize edilmişkauçuktan  iplik ve ipler

Malezya

18.6.2009/27262

2009/14

18.6.2014

8208.30.00.00.00

Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar.

Çin Halk Cumhuriyeti

18.6.2009/27262

2009/17

18.6.2014

3904.10.00.00.19

Yalnız süspansiyon tipipolivinil klorür

ABD

 

25.6.2009/27269

2009/18

25.6.2014

Almanya

 

 

İtalya

 

Romanya

 

 

 

 (*)Dampinge karşı önlemler ile sübvansiyona karşı telafi edici önleme konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişiklikler, ilgili Tebliğler ile Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

 

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, tabloda belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların ilgili üründeki önlemin sona ermesinindampingin/sübvansiyonun ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel   : 0 (312)  204 77 10 veya 212 87 52

Faks : 0 (312)  212 87 65

 

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Başvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(4) Mevcut dampinge karşı önlem/sübvansiyona karşı telafi edici önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(5) Soruşturma sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin/sübvansiyonun  ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlemin/sübvansiyona karşı telafi edici önlemin miktar veya oranının muhafaza edilerek veya değiştirilerek uygulanmasına devam edilir. Öte yandan, önlemin sona ermesinin dampingin/sübvansiyonun ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olmadığının tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlem/sübvansiyona karşı telafi edici önlem yürürlükten kaldırılır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.