İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ(R.G.13.04.2013-28617)İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ(R.G.13.04.2013-28617)

         Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın  Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasının kalktığına ilişkin hükmü ifade etmektedir. Fakat, aynı gtip deki, hali hazırda 2006/5 tebliğ marifetiyle, ülke ayrımı gözetilmeksizin uygulanan gözetim prosedürü aynen devam etmektedir.

G.T.P.

Eşya Tanımı

 

 

70.05

Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası, olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş.

 

 

Tebliğ metni için aşağıdaki gibidir.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİNTEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/6)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasınaİlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.