İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/6)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ-(R.G.:02.07.2013-28695)2 Temmuz 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28695

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/6)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/2/2008 tarihli ve 26779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.