İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (R.G: 26.04.2013-28629)İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİTEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/8)DE DEĞİŞİKLİYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasınaİlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)in 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tabloda yer alan 0904.21.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) kırmızı bibere ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

0904.21.90.00.11

Kırmızı biber

2.550 (Daha evvel 1800$/Ton’du)

 

MADDE 2  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.