İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/3)

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/3)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyadan yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. 
 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)

3920.62.19.00.00

Diğerleri (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)

3

3920.69.00.00.00

Diğer poliesterlerden olanlar (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)

3

3921.90.10.00.00

Poliesterlerden olanlar (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)

3

 
Gözetim uygulaması
MADDE 2 –  (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
Başvuru
MADDE 3 –  (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için ek-1’de yer alan gözetim belgesi başvuru formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve ek-2’de yer alan belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.
İnceleme
MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan gözetim belgesi başvuru formu ve ek-2’de belirtilen belgelerin Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletilmesini müteakip gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
Yaptırım
MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam yüzde beş ve daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanının veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150522-7-1.pdf