İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğİTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2008/8)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti
 (ABD Doları/Adet)

9003.11.00.00.00

Plastik maddelerden olanlar

6

9003.19.00.00.00

Diğer maddelerden olanlar

6

9004.10.91.00.00

Plastik camlı olanlar

8

9004.10.99.00.00

Diğerleri

8


MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-I, Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI’daki formlar eksiksiz bir şekilde doldurulur ve Ek-II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilir.
(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.
(3) Bu maddede belirtilen belgelerin iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-II’si ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI eklenmiştir.
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız