İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğİTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – (1) Ek-7’de belirtilen eşyadan herhangi birini içeren Ek-8/A’da G.T.İ.P. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan Ek-8/B’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Ek-8/A ve Ek-8/B’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında, gümrük idarelerince Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı belge aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-8/A’sında yer alan 3214.10 G.T.P.’li “diğer katkı maddeleriyle birlikte alev geciktirici ve itici gaz içeren plastik esaslı, koyu kahverengi bir sıvı şeklinde, basınçlı kutularda (750/1000ml) perakende satışa sunulan pöliüretan köpük” tanımlı birinci satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-8/B’sine 8414.30 G.T.P.’li “soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler” tanımlı üçüncü satır eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-10’unda yer alan 2903.39.90.10.41 G.T.İ.P.’li “1,1,3,3,3,-pentaflor-2-(triflormetilprop-1-ene” tanımlı, 382-21-8 CAS Numaralı” eşyanın G.T.İ.P.’i  “2903.39.39.00.11” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.