İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı 2015/7971)

 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (Karar sayısı 2015/7971)
7601 GTİP Pozisyonunda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşyaların vergi oranları Kararın yayımı tarihi (04/08/2015) itibariyle değiştirilmiştir.
Bu Kararın yayım tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın en geç bu Kararın yayım tarihinden itibaren bir ay içinde ithatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.

Kararın eki için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150804-3-1.pdf