İthal edilen alüminyum külçeden imal edilen bilet (biyet) tesliminde KDV tevkifatıT.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

93767041-130[9/-2012/18]-21

Konu

:

İthal edilen alüminyum külçeden imal edilen bilet (biyet) tesliminde KDV tevkifatı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talebiniz ile, ithal etmiş olduğunuz alüminyum külçenin billet (biyet) haline getirilerek teslimi ile ithal edilen billet (biyet)’in doğrudan satışında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığına vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden, 14/04/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile tevkifat yapacak kuruluşlar, tevkifat uygulanacak işlemler ve tevkifat oranları açıklanmıştır.

Anılan Tebliğin “3.3.1. Külçe Metal Teslimleri” başlıklı bölümünde;

-Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacağı, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacağı, hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri dahil her safhadaki tesliminde tevkifat uygulanacağı,

-İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapılabileceği,

-Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin tesliminin gireceği ve slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimlerinin de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirileceği,

belirtilmiştir.

Tebliğde yapılan açıklamalara göre, tevkifat kapsamındaki külçe veya billet (biyet)’in ithal edilerek herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın doğrudan (külçe ve billet (biyet olarak) tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Bu itibarla, ithal etmiş olduğunuz alüminyum külçenin işlenerek billet (biyet) halinde tesliminde (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacak olup, billet (biyet)’in ithal edilerek doğrudan tesliminde ise KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.