İstanbul Tahkim Merkezi kuruluyorİstanbul Tahkim Merkezi kuruluyor

Uyuşmazlıkların tahkim ya da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlamak amacıyla İstanbul Tahkim Merkezi’nin kurulmasına ilişkin kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.


Uyuşmazlıkların tahkim ya da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlamak amacıyla İstanbul Tahkim Merkezi’nin kurulmasına ilişkin kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Tasarıya göre, İstanbul’da tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine tabi olarak İstanbul Tahkim Borsası kurulacak. Kurum, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlayacak.
İstanbul Tahkim Borsası, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin kuralları belirleyecek ve hizmetlerin yürütülmesini sağlayacak.
Kurum, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle ilgili tanıtım ve yayın yapacak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik edecek, destekleyecek, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapacak.
İstanbul Tahkim Borsası merkez, genel kurul, yönetim kurulu, denetçi, danışma durulu, milli ve milletlerarası tahkim divanları ile genel sekreterlikten oluşacak.
Genel Kurul, mesleğinde en az 10 yıl tecrübeye sahip olanlar arasından TOBB, ticaret ve sanayi odaları, baro başkanları, YÖK, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Adalet Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği’nin göstereceği adaylar arasından seçilecek toplam 23 temsilciden oluşacak.
Genel Kurul, yönetim kurulu tarafından hazırlanan, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulanacak kuralları onaylayacak, çalışma usul ve esaslarını belirleyecek.
Merkezin icra organı olan yönetim kurulu, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulanacak kurallar ile merkezin işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenleme taslaklarını hazırlayacak, danışma kurulunun görüşünü aldıktan sonra Genel Kurulun onayına sunacak. Denetçiler de yönetim kurulunun yıllık faaliyetlerini denetleyerek, Genel Kurula sunacak.
Danışma Kurulu, tahkim ya da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda yeterli tecrübeye sahip 15 üyeden oluşacak. Danışma kurulu üyeleri, yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından 4 yıl için seçilecek. Merkez bünyesinde ayrı ayn Milli Tahkim Divanı ve Milletlerarası Tahkim Divanı oluşturulacak.
-Gizlilik esas olacak-
Danışma Kurulu üyeleri dışındaki merkez organlarının üyeleri ve çalışanları, görev süreleri boyunca merkez bünyesinde hakemlik ya da arabuluculuk yapamayacak. Ancak, tarafların anlaşmalarıyla bu kişilerin hakemlik veya arabuluculuk yapması mümkün olacak.
Merkez organlarının üyeleri ile çalışanları, görevleri dolayısıyla öğreneceği sırlar ile taraflar ve üçüncü kişilere ait her türlü bilgiyi, görevleri sona erse dahi hiçbir kişi ve kuruluşa açıklayamayacak, kendisi veya başkası yararına kullanamayacak.
Kurum, merkez tarafından ücretli olarak sunulan hizmetler karşılığında elde edilecek kaynaklar ve bağışlarla gelir sağlayacak. Bütçenin gelir ve bağışlarla karşılanamayan kısmı için, temsilci sayısı esas alınarak belirlenen orana göre, baroya kayıtlı avukatlar arasından seçilen üyeler için Türkiye Barolar Birliği’nce, diğer üyeler için temsilci seçen kuruluşlarca tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak.
Merkezin faaliyetlerini yürütebilmesi için ilk yıl bütçesi Başbakanlık bütçesinden karşılanacak.
Kanun 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.