İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/13)31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN

İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2014/13)

İthalat işlemleri

MADDE 1  (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyanın  (bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktaki numune hariç) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü) tarafından düzenlenecek kontrol belgesi aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

G.T.İ.P.

 

Eşyanın Tanımı

2707.10

 

Benzol (benzen)

2707.20

 

Toluol (toluen)

2707.50.00.00.11

 

Solvent nafta (çözücü nafta)

2707.50.00.00.19

 

Diğerleri

2707.99.11.00.00

 

200oC’ye kadar sıcaklıkta, hacim itibariyle %90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar

2707.99.19.00.00

 

Diğerleri

2710.12.21.00.00

 

White Spirit

2901.10.00.90.11

 

Hekzan

2901.10.00.90.12

 

Heptan

2902.20.00.00.00

 

Benzen (benzol)

2902.30.00.00.00

 

Toluen (toluol)

2902.41.00.00.00

 

oKsilen

2902.42.00.00.00

 

mKsilen

2902.43.00.00.00

 

pKsilen

2902.44.00.00.00

 

Ksilen izomerleri karışımları

32.08

 

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar

3506.10.00.90.11

 

Solvent içerenler

3506.91.00.90.13

 

Solvent içerenler

3506.99.00.90.11

 

Solvent içerenler

3814.00

 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3824.90.40.00.00

 

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

39.01;39.02;39.03;

39.04;39.05;39.06;

39.07;39.08;39.09;

39.10;39.11;39.12

ve 39.13

 

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar  (katı halde olanlar hariç)

40.05

 

 

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2  (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/13) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.