İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin TebliğİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN
İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 20132014/13)
İthalat işlemleri
MADDE 1 (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyanın  (bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktaki numune hariç) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü) tarafından düzenlenecek kontrol belgesi aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
 
G.T.İ.P.
 
Eşyanın Tanımı
2707.10
 
Benzol (benzen)
2707.20
 
Toluol (toluen)
2707.50.00.00.11
 
Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.00.00.19
 
Diğerleri
2707.99.11.00.00
 
200oC’ye kadar sıcaklıkta, hacim itibariyle %90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar
2707.99.19.00.00
 
Diğerleri
2710.12.21.00.00
 
White Spirit
2901.10.00.90.11
 
Hekzan
2901.10.00.90.12
 
Heptan
2902.20.00.00.00
 
Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00
 
Toluen (toluol)
2902.41.00.00.00
 
o-Ksilen
2902.42.00.00.00
 
m-Ksilen
2902.43.00.00.00
 
p-Ksilen
2902.44.00.00.00
 
Ksilen izomerleri karışımları
32.08
 
Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar
3506.10.00.90.11
 
Solvent içerenler
3506.91.00.90.13
 
Solvent içerenler
3506.99.00.90.11
 
Solvent içerenler
3814.00
 
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
3824.90.40.00.00
 
Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler
39.01;39.02;39.03;
39.04;39.05;39.06;
39.07;39.08;39.09;
39.10;39.11;39.12
ve 39.13
 
Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar  (katı halde olanlar hariç)
40.05
 
 
Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)
 
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 2 (1) 31/12/20112012 tarihli ve 2815928514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İşçi Sağlığınıİş Sağlığı ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 20122013/13) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 3 (1) Bu Tebliğ 1/1/20132014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.