İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı İthal Edilen Eşyalara İlişkin Genelge Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı İthal Edilen Eşyalara İlişkin Genelge Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük mevzuatı kapsamında; bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşya ile yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallere muafiyet tanınmaktadır.

2022/13 sayılı Genelge ile söz konusu muafiyetin kullanımına ilişkin işlemler düzenlenmiştir.


İnceleme, Analiz veya Test Edilmek Üzere Getirilen Eşya

İnceleme, analiz veya test edilmek amacıyla Türkiye’ye getirilecek eşya için, Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen firma faaliyet belgesi de eklenerek, aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde ilgili gümrük idaresine ön başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 
  • Eşyanın miktarı ve ticari tanımı
  • Eşyaya yapılacak inceleme, analiz veya test işleminin kapsamı
  • Eşyanın nerede test edileceği
  • Yapılacak işlemin ne kadar süreceği
İnceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyanın, serbest dolaşıma sokulma amacına uygun miktarı aşmaması, inceleme, analiz veya test işlemleri kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmemesi, işlem sırasında tamamıyla sarf edilmesi veya aynı amaçla tekrar kullanılamayacak hale gelmesi gerekmektedir.

İnceleme, analiz veya test işlemi sonucunda ortaya çıkan ürünler artık ürün, eşyanın kullanılmamış kısmı ise geride kalan ürün olarak tanımlanmaktadır.

Artık veya geride kalan ürünlerin;
 
  • Gümrük idaresinin kontrolü altında olması şartıyla; imha edilmesine veya ticari olarak değersiz hale getirilmesine,
  • Hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde gümrüğe terk edilmesine,
  • Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller göz önüne alınarak, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine,
İzin verilebilir.

Artık veya geride kalan ürünlere yukarıda sayılan hükümlerin uygulanmadığı durumlarda gümrük mevzuatının genel hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir.


Biyolojik Materyaller

Tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi gerekir. Söz konusu listelere güncel olarak https://shgmtetkikdb.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşılması mümkündür.


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net