İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı İthal Edilen Eşyalara İlişkin Genelge Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı İthal Edilen Eşyalara İlişkin Genelge Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük mevzuatı kapsamında; bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşya ile yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallere muafiyet tanınmaktadır.

2023/4 sayılı Genelge ile söz konusu muafiyetin kullanımına ilişkin işlemler düzenlenmiştir.

Ön Başvuru

İnceleme, analiz veya test edilmek üzere eşya ithal eden firmaların inceleme, analiz veya test edilmek amacıyla Türkiye’ye getirecekleri eşya için kendileri veya dolaylı temsilcisi vasıtasıyla Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden gümrük idaresine ön başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ön başvuru neticesinde TPS üzerinden alınan 23 haneli ID numarası beyannamenin 44 no’lu hanesine, “GK8” muafiyet kodu “muafiyet kodu” hanesine beyan edilecektir. (YYS firmaları ön başvurudan muaf)

ISO/17025 belgesine sahip akredite laboratuvarların, inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirecekleri eşya için TPS üzerinden ön başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) düzenlenmiş firmaların inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirecekleri eşya için TPS üzerinden ön başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. Operatör firma, YYS sahibi firma adına gelen inceleme, analiz veya test eşyasının BGB ile beyanında “TEST” muafiyet kodunu BGB`nin “muafiyet kodu” hanesine beyan edecektir.

YYS sahibi firmalar adına gelen eşya için belirlenen hususuları içerir raporun beyanname tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gümrük idaresine ibraz edilmesi zorunludur.

Artık veya Geride Kalan Ürünler

İnceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyanın, serbest dolaşıma sokulma amacına uygun miktarı aşmaması, kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmemesi, işlem sırasında tamamıyla sarf edilmesi veya aynı amaçla tekrar kullanılamayacak hale gelmesi gerekmektedir.

İnceleme, analiz veya test işlemi sonucunda ortaya çıkan ürünler artık ürün, eşyanın kullanılmamış kısmı ise geride kalan ürün olarak tanımlanmaktadır.

Artık veya geride kalan ürünlerin;
  • Gümrük idaresinin kontrolü altında olması şartıyla; imha edilmesine veya ticari olarak değersiz hale getirilmesine,
  • Hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde gümrüğe terk edilmesine,
  • Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller göz önüne alınarak, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine,
 
İzin verilebilir.

Artık veya geride kalan ürünlere yukarıda sayılan hükümlerin uygulanmadığı durumlarda gümrük mevzuatının genel hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

Biyolojik Materyaller

Tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi gerekir. Söz konusu listelere güncel olarak https://shgmtetkikdb.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşılması mümkündür.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]